המלצות וסקירות כלכליות

                                                                                                                                     לארכיון סקירות כלכליות

• קצב הגידול ביצוא הסחורות מישראל ירד בחדות לקראת סוף 2017, בעיקר בגלל ענף התרופות. המשך התחזקות השקל צפוי להכביד על היצוא.
• השכר הממוצע במשק ממשיך לעלות בקצב יחסית גבוה, אך קצב יצירת משרות חדשות ירד משמעותית.
• קצב גיוסי הממשלה בשוק האג"ח צפוי להתגבר בצורה משמעותית לעומת שנת 2017.
• נגידת בנק ישראל הבהירה שעליית ציפיות האינפלציה אל תחום יעד האינפלציה עשויה לזרז העלאת ריבית.
• ההתפתחויות האחרונות בזירת המלחמה ביוקר המחיה והתחזקות השקל צפויים לפעול להורדת קצב האינפלציה במשק.
• התשואה הממוצעת (שקלית) של אג"ח החברות הישראליות בדירוג A ירדה מתחת לתשואת האג"ח הממשלתית בארה"ב (דולרית) בעלות טווח לפדיון דומה.
• משקל קרנות הנאמנות בשוק האג"ח הקונצרניות בישראל עלה לשיא חדש. משקל הבנקים ירד כמעט לאפס.
• הנתונים הכלכליים באירופה ממשיכים להיות חזקים. גם בארה"ב הנתונים משקפים המשך האצה בצמיחה. קצב אינפלציית הליבה בארה"ב עלה.
• זרם ההודעות של הבנקים המרכזיים בעולם המרמז על ההידוק האפשרי במדיניות ממשיך לתגבר, מה שצפוי לתמוך בהמשך עליית תשואות האג"ח.
• גברו הסיכונים להתפתחות מלחמת הסחר בין ארה"ב לסין ולשותפותיה להסכם ה-NAFTA, מה שמאיים בעיקר על האפיק המנייתי.
• עליית תשואות האג"ח בארה"ב מחד ועליות השערים במניות מאידך מקטינות את האטרקטיביות היחסית של המניות על פני האג"ח.
קרא עוד
14/01/2018
• קצב העלייה במדד המשולב לבחינת המצב הכלכלי במשק של בנק ישראל ממשיך להתמתן. בין הסיבות לירידה האחרונה כלולה הירידה בהתחלות הבנייה.
• התמתנה הירידה בקצב נטילת המשכנתאות בישראל. היקף הפיגורים בהחזרי המשכנתאות המשיך לגדול גם בחודש נובמבר.
• מדד מחירי היבוא לישראל, בפרט של מוצרי הצריכה, עלה ברבעון השלישי בהמשך למגמה מתחילת השנה. אולם, תרגום המדד מדולרים לשקלים ממשיך להצביע על ירידת מחירי היבוא.
• לפי הסקרים של שלוחות ה-FED באזורים שונים, החברות האמריקאיות מתכוונות להגדיל השקעות.
• רמת המלאים ביחס למכירות במשק האמריקאי ירדה ומאותתת על הגידול הצפוי בפעילות הייצור.
• ציפיות הצרכנים האמריקאים לעלייה בשכר בחצי השנה הקרובה עלו לרמה גבוהה..
• הביצועים היחסיים של מניות הסקטורים השונים במדד S&P500 בתקופה האחרונה מתאימים בצורה די גורפת לתקופה של יציאה מהמיתון או לאמצע מחזור כלכלי.
• הירידה האחרונה בדולר האמריקאי נובעת כנראה מהירידה בפערי התשואות בין ארה"ב למדינות האחרות, בפרט באירופה, ירידה ב-Basis ועליות במחירי הסחורות.
• התיאבון לסיכון בשוק הקונצרני בישראל הוביל לכך שתשואת האג"ח הקונצרניות בישראל דומות לתשואות האג"ח האמריקאיות הממשלתיות לתקופה דומה.
קרא עוד
31/01/2018
• קצב הגידול באשראי הפרטי בישראל ממשיך לרדת, במיוחד באשראי שלא לדיור. הירידה באשראי צפויה להאט את הצריכה הפרטית.
• התחלות הבנייה במשק נמצאות בירידה, אך כמות הדירות החדשות המשתחררות לשוק עלתה וצפויה להישאר גבוהה גם בשנת 2018. גידול בהיצע הדירות להשכרה צפוי לרסן התייקרות בשכר הדירה.
• מדד הפדיון בענפי המשק מצביע על שיפור בצמיחה בחודשים האחרונים, בפרט בענף התעשייה.
• המשקיעים המוסדיים מקטינים משקל ההשקעות מגודרות מטבע מסך ההשקעות שלהם בחו"ל בעקבות התייקרות עלויות הגידור. תופעה זו צפויה להתרחב, מה שעשוי לתמוך בהיחלשות השקל.
• הנתונים הכלכליים בארה"ב מעידים על התגברות מומנטום הצמיחה שמתפשט לכלל המגזרים במשק.
• קצב אינפלציית הליבה בארה"ב התגבר. סימנים שונים מעידים שהוא צפוי להתגבר עוד יותר בהמשך.
• התחזקות הצמיחה, השפעות הרפורמה במס, הגידול הצפוי בהנפקות, התחזקות סימני האינפלציה, עליית הריבית וצמצום מאזנו ע"י ה-FED אליו מתחילים להצטרף יותר בנקים מרכזיים בעולם, כל הסימנים הללו מעידים שמשקיעי האג"ח עלולים להיות מופתעים לרעה יותר מהתפיסה הרווחת בשווקים כעת.
• האג"ח הארוכות בישראל התנתקו לעת עתה מעליית התשואות בארה"ב ובעולם בחודשים האחרונים. אולם, המשך עליית התשואות בחו"ל צפוי לגרום להפסדים גם בישראל.
קרא עוד
24/12/2017
• היקף הפיגורים בהחזרי המשכנתאות בישראל ממשיך לעלות. הבנקים ממתנים מתן האשראי לצרכנים. כתוצאה מהתפתחויות אלה, קצב הצמיחה במשק צפוי להאט בשנה הקרובה.
• נמשכת האטה בגידול בכמות משרות שכיר במשק. לעומת זאת, השכר הממוצע ממשיך לעלות בקצב גבוה יחסית. קצב הגידול בסך השכר במשק התמתן מעט בחודשים האחרונים.
• הציון הכולל של המגזר העסקי בסקר הערכת מגמות בעסקים ירד מעט בחודשים האחרונים . הירידה ניכרת במיוחד בענף התעשייה.
• מדד מנהלי הרכש בתעשייה בעולם עלה לשיא חדש. בנתוני הצמיחה המעודכנים בארה"ב, אירופה ויפן ניכר גידול מהיר בהשקעות המגזר העסקי.
• לאחר שבריטניה והאיחוד האירופאי הגיעו להסכמות בנושאי היסוד ירד הסיכון ליציאה לא מוסכמת של בריטניה מהאיחוד.
• שוק העבודה האמריקאי ממשיך להיות חזק. הניתוח מראה שהסיבה העיקרית לעלייה מתונה בלבד בשכר קשורה להתפתחויות הטכנולוגיות.
• לפי הדוח למצב היציבות הפיננסית של הקונגרס האמריקאי, סיכוני השוק עלו לשיא. הם אמורים להיות אחת הסיבות להמשך עליית הריבית בארה"ב.
• ניסיון העבר מלמד שהרפורמה במס צפויה לתמוך בהשקעות החברות, אך יותר בטובת בעלי המניות.
• תגובת השווקים לאישור הרפורמה בסנאט הייתה כמצופה למעט התשואות הארוכות שצפויות לעלות. הלחצים להתחזקות הדולר צפויים להתגבר.
• ה-FED צפוי להעלות את הריבית השבוע ולעדכן כלפי מעלה את התחזיות.קרא עוד
10/12/2017
• הנתונים הכלכליים המתפרסמים באירופה מצביעים על התגברות קצב הצמיחה בגוש האירו לרמה של כ-3.0%-3.5%. על רקע זה, המדיניות המוניטארית הנוכחית נראית יותר ויותר חריגה.
• הנתונים ממשיכים להצביע שצמיחת המשק האמריקאי התגברה במחצית השנייה של השנה.
• הירידה בתלילות עקום התשואות האמריקאי מתרחשת תוך עלייה די מהירה בתשואות הקצרות. החוזים כבר מגלמים הסתברות של יותר מ-50% לעליית ריבית נוספת בחודש מרץ. שינוי קל בכיוון האינפלציה ו/או אישור הרפורמה במס עשויים לשחרר "נצרה" שמחזיקה את התשואות הארוכות ברמות הנוכחיות.
• הסינים מנסים לטפל בסיכונים הפיננסיים ובמקביל להרגיע את השווקים באמצעות הזרמות נזילות מאסיביות. בינתיים, צעדים אלה הצליחו לעצור את עליית התשואות הממשלתיות, אך לא את עליית המרווחים באג"ח הקונצרניות שנמשכה ואף האיצה בשבוע האחרון.
• ציפיות האינפלציה הגלומות בשוק האג"ח המקומי המשיכו לעלות גם בשבוע האחרון. הן אף התעלמו מהודעת שר האוצר על כוונתו להוריד מכסים לשורה ארוכה של מוצרי צריכה מיובאים.קרא עוד
26/11/2017
• קצב הגידול בגביית המסים בישראל, שהתנתק מקצב הצמיחה בתוצר הנומינאלי, צפוי להאט בשנה הבאה. הורדת המסים בעת זו עשויה להחריף את המחסור.
• נמשכת ההאטה בגידול במשרות השכיר במשק, בעיקר במגזר העסקי. קצב הגידול בסך השכר במשק הואט מעט, אך ממשיך להיות יחסית גבוה.
• ארגון ה-OECD עדכן כלפי מעלה את האינדיקאטור המוביל שלו לצמיחה בעולם.
• הנתונים באירופה ממשיכים להצביע על התגברות קצב הצמיחה.
• הסיבה לגידול איטי באשראי הבנקאי בארה"ב גם בקרב החברות וגם הצרכנים נובעת בעיקר מהביקוש החלש יחסית מצד הלווים ולא מהקשחת התנאים בבנקים.
• כדי שנתחיל לחשוד שהשתטחות העקום האמריקאי תהיה סימן למיתון המתקרב, לא רק התשואות הארוכות, אלא גם הקצרות צריכות לרדת, מה שלא קורה עכשיו. השתטחות העקום ברמות אלה בדרך כלל סימן לביצועים טובים הצפויים לאפיק המנייתי.
• לאחר עליית הריבית הראשונה, התשואות בבריטניה מתחילות להיות רגישות יותר לנתונים הכלכליים החיוביים במדינה.
קרא עוד
12/11/2017
• האינדיקאטורים השונים מצביעים שהמשק ממשיך לצמוח, אך בקצב איטי יותר מאשר בשנה שעברה. ישראל הנה בין המדינות הבודדות שקצב הצמיחה בהן צפוי להיות נמוך השנה לעומת שנה שעברה.
• שיעור האבטלה במשק ירד במקביל לירידה בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה. הגידול במספר המועסקים הואט. מצב זה משקף סביבת תעסוקה מלאה.
• העלאת שכר המינימום, שחרור הכספים לבעלי חברות ארנק והתוכנית להורדת מס הכנסה למעמד הביניים צפויים לתמוך בצריכה הפרטית ובאינפלציה. מנגד, כוונת שר האוצר להוריד מכסים תגרום להורדת מדד המחירים.
• ייסוף השקל נתמך בירידה בביקוש לדולרים בבנקים המסחריים.
• בקרוב לא צפוי המשך לעליית הריבית בבריטניה.
• צמיחת המשק האירופאי ממשיכה להתגבר, אך ללא יצירת אינפלציה.
• קיים סיכוי גבוה להגברת צעדי הרשויות בסין להורדת המינוף במשק.
• אם הנגיד החדש של ה-FED ימשיך את הקו הנוכחי של הבנק המרכזי, הוא יהיה די "נצי" ביחס לציפיות השוק.
• הרפורמה במס בארה"ב, כפי שהוצגה בשבוע שעבר, תגביר את הצמיחה בטווח הקצר, אך תגרום להגדלת הגירעון, אם תעבור במתכונת הנוכחית.
• משקל קרנות הנאמנות בשוק המניות והאג"ח הקונצרניות בישראל עלה שוב. המוסדיים הגיעו לשיא במשקלם בשוק המניות המקומי ובאג"ח הממשלתיות.קרא עוד
5/11/2017
• השקל היה המטבע החזק ביותר בעולם בחודש האחרון.
• קרן המטבע הבינלאומית עדכנה כלפי מעלה את תחזיות הצמיחה לכלכלה העולמית, אך כמעט אינה צופה המשך שיפור בקצב הצמיחה בשנים הקרובות ומדגישה את הסיכונים הרבים.
• נתוני הייצור התעשייתי באירופה ממשיכים להציג האצה בצמיחה. לפי הדיווחים, ה-ECB נוטה להמשיך את תוכנית הרכישות עמוק אל תוך 2018 בהיקף מצומצם יותר מהקיים כעת.
• לפי האינדיקאטורים השוטפים ולפי הערכות של הגורמים הרשמיים, הצמיחה בסין במחצית השנייה של השנה צפויה להיות דומה למחצית הראשונה. השבוע מתחיל הכנס החמש-שנתי של המפלגה הקומוניסטית שיקבע את הכיוון הפוליטי והכלכלי של סין בשנים הקרובות.
• האינפלציה בארה"ב בחודש ספטמבר שוב החטיאה כלפי מטה את הציפיות ונותר ללא שינוי ברמה של 1.7% (core). יחד עם זאת, אינפלציית הליבה היציבה (UIG), הנמדדת ע"י ה-FED, המשיכה לעלות לרמה הגבוהה ביותר מאז המשבר.
• תשואות האג"ח בארה"ב היו תחת לחצים לירידה בעקבות נתוני האינפלציה, העמדה הזהירה של נגידי ה-FED כפי הובעה בפרוטוקול ישיבת הריבית האחרונה, הקשיים באישור הרפורמה במס והציפיות להמשך המדיניות המרחיבה של ה-ECB. אנו מעריכים שכוחות השוק והשינויים הרגולטוריים יתמכו בעליית התשואות בהמשך השנה.
• הרפורמה במס בארה"ב כבר משפיעה על שוק אג"ח החברות בארה"ב. היא צפויה לגרום לירידה בהנפקות האג"ח ולהגביר את הביקושים לאג"ח, במיוחד הארוכות.קרא עוד
29/10/2017
• השקל היה המטבע החזק ביותר בעולם בחודש האחרון.
• קרן המטבע הבינלאומית עדכנה כלפי מעלה את תחזיות הצמיחה לכלכלה העולמית, אך כמעט אינה צופה המשך שיפור בקצב הצמיחה בשנים הקרובות ומדגישה את הסיכונים הרבים.
• נתוני הייצור התעשייתי באירופה ממשיכים להציג האצה בצמיחה. לפי הדיווחים, ה-ECB נוטה להמשיך את תוכנית הרכישות עמוק אל תוך 2018 בהיקף מצומצם יותר מהקיים כעת.
• לפי האינדיקאטורים השוטפים ולפי הערכות של הגורמים הרשמיים, הצמיחה בסין במחצית השנייה של השנה צפויה להיות דומה למחצית הראשונה. השבוע מתחיל הכנס החמש-שנתי של המפלגה הקומוניסטית שיקבע את הכיוון הפוליטי והכלכלי של סין בשנים הקרובות.
• האינפלציה בארה"ב בחודש ספטמבר שוב החטיאה כלפי מטה את הציפיות ונותר ללא שינוי ברמה של 1.7% (core). יחד עם זאת, אינפלציית הליבה היציבה (UIG), הנמדדת ע"י ה-FED, המשיכה לעלות לרמה הגבוהה ביותר מאז המשבר.
• תשואות האג"ח בארה"ב היו תחת לחצים לירידה בעקבות נתוני האינפלציה, העמדה הזהירה של נגידי ה-FED כפי הובעה בפרוטוקול ישיבת הריבית האחרונה, הקשיים באישור הרפורמה במס והציפיות להמשך המדיניות המרחיבה של ה-ECB. אנו מעריכים שכוחות השוק והשינויים הרגולטוריים יתמכו בעליית התשואות בהמשך השנה.
• הרפורמה במס בארה"ב כבר משפיעה על שוק אג"ח החברות בארה"ב. היא צפויה לגרום לירידה בהנפקות האג"ח ולהגביר את הביקושים לאג"ח, במיוחד הארוכות.קרא עוד
15/10/2017
• קצב הצמיחה במדד המשולב בישראל מתמתן ומצביע על האטה בצמיחת המשק. במיוחד הואט קצב הצמיחה באינדיקאטורים המשקפים את הצריכה פרטית.
• גידול במשכנתאות במשק ממשיך להתמתן על רקע האטה בשוק הנדל"ן.
• מדד מחירי היבוא לישראל (בדולרים) עלה במחצית הראשונה של השנה, אך עלייתו התקזזה מול התחזקות השקל.
• המשק האמריקאי מספק איתותים סותרים. מצד אחד, גידול בהשקעות החברות ומנגד האטה בנדל"ן ובצריכה. מדד אינפלציית הליבה PCE המשיך לרדת מתחת לציפיות גם בחודש אוגוסט.
• הרפורמה במס בארה"ב, כפי שהוצגה בשבוע שעבר, עדיין חסרה פרטים ורחוקה מאישור סופי במתכונתה הנוכחית.
• לפי התבטאויותיהם בנושאים הקשורים למדיניות המוניטארית, מבין ארבעת המועמדים לנגידות ה-FED שהוזכרו יש רק אחד נצי יותר מילן.
• הנתונים הכלכליים ביפן ממשיכים להשתפר ואף האינפלציה מראה סימני שינוי כיוון.
• לפי האומדן המקדים, האינפלציה באירופה בחודש ספטמבר הייתה נמוכה מהתחזית, למרות התחזקות הצמיחה.
• לפי הנתונים האחרונים, חל שיפור נוסף בתעשייה הסינית בחודשים האחרונים.קרא עוד
1/10/2017
• שיעור האבטלה במשק ירד בחודש יולי לרמה הנמוכה אי פעם, אך הירידה מתרחשת במקביל לירידה בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולהאטה בקצב הגידול במספר המועסקים.
• נמשכת האטה בקצב הצמיחה של מדד הפדיון בכלל ענפי המשק בישראל.
• המשקיעים המוסדיים בישראל מקטינים בהדרגה את גידור החשיפה המט"חית שלהם.
• על רקע המשך ירידת המרווחים בשוק הקונצרני המקומי, גידול באשראי של המגזר העסקי ברבעון השני היה הגבוה ביותר בחמש השנים האחרונות.
• נמשך ואף מאיץ השיפור בנתונים הכלכליים באירופה.
• ה-FED היה נצי והותיר כמעט ללא שינוי את תחזית הריבית שלו עד סוף שנת 2018 במקביל להשקת התוכנית לצמצום מאזנו. להערכתנו, תחזית ריבית ה-FED מבוססת יותר מאשר זו שנגזרת מהשווקים.
• צמצום מאזנו של ה-FED צפוי להימשך בין שנתיים לשלוש שנים. כפי שמראה ניסיון העבר, הוא לבדו לא צפוי לגרום לשינוי הכיוון בשווקים, אלא בשילוב עם הכוחות האחרים.
• במבט לשנה הקרובה, ההאצה והרחבת הצמיחה בעולם, שינוי הכיוון של המדיניות המוניטארית, ירידה באבטלה ועלייה בגירעונות הממשלתיים מעלים סיכון לאפיק האג"ח בעולם.
• לפי הדוח הרבעוני של ה-FED, הסיכון הפיננסי של משקי הבית בארה"ב ירד משמעותית. גם סיכון החברות נראה סביר יחסית. משקל המניות בתיקים של משקי הבית עלה לשיא ולראשונה בהיסטוריה השתווה לזה של קרנות הפנסיה.קרא עוד
24/09/2017
• מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.3% בחודש אוגוסט. בעיקר תרמו לעליית המדד סעיפי הנופש, הדיור והתייקרות הדלק. בסה"כ, סביבת האינפלציה צפויה להישאר נמוכה. אנו צופים שמדד המחירים יעלה ב-12 החודשים ב-0.2%. ציפיות האינפלציה הגלומות גבוהות מדי ביחס לסביבת האינפלציה בפועל.
• שוק הדיור ממשיך להתקרר מבחינת כמות העסקאות, אך ההאטה בקצב התייקרות מחירי הדירות נעצרה. ההאטה בשוק הדיור צפויה להשפיע להתמתנות בצמיחת המשק.
• יצוא הסחורות ממשיך להשתפר באיטיות, אך התחזקות השקל בשנתיים האחרונות צפויה להאט את קצב השיפור.
• העודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים נותר יחסית יציב ברבעון השני וצפוי להמשיך ולתמוך בהתחזקות השקל.
• הנתונים הכלכליים האחרונים בארה"ב מושפעים מההוריקן ומקשים על זיהוי המגמה. ה-FED צפוי להכריז על תחילת צמצום מאזנו השבוע. אנו מעריכים שהתוואי החזוי המעודכן של ריבית ה-FED ירד אך יישאר מעל תחזיות השוק.
• נמשך שיפור בנתונים הכלכליים באירופה.
• ה-BOE במפתיע אותת על עליית הריבית הקרובה בתגובה לעלייה באינפלציה. בנוסף, נשמעו התבטאויות מנציגי ה-ECB לגבי הצורך לצמצם את המדיניות.
• תשואות האג"ח בעולם עברו למגמת עלייה בתגובה לסימני התחזקות האינפלציה, המסרים הנצים מהבנקים המרכזיים וכוונות הממשל בארה"ב להציג רפורמה במס. אנו מעריכים שעליית התשואות תימשך. שוקי המניות מגיבות לשיפור בצמיחה בעולם.קרא עוד
17/09/2017
• תוצאות סקר הערכת העסקים של הלמ"ס הגיעו בחודש אוגוסט לרמה הגבוהה ביותר מתחילת שנת 2015. בענף התעשייה והשירותים ניתנו ציונים יחסית גבוהים יותר. העסקים צופים שמחירי המכירה שלהם יישארו נמוכים.
• גביית המסים במשק, גם בנטרול ההשפעות החד פעמיות, ממשיכה לצמוח מעל קצב הצמיחה הנומינאלי של התוצר ומשקפת העמקת גביית המסים. הגירעון בפועל צפוי להיות גם השנה נמוך מהיעד של 2.9%.
• קצב הגידול בשכר הממוצע במשק עלה לרמה הגבוהה ביותר מאז שנת 2011.
• נוכח הצמיחה הגבוהה יחסית ועלייה באינפלציה תוך ירידה באבטלה, בפרט במדינות דרום אירופה, ה-ECB עשוי למצוא את עצמו "מאחורי העקום" בשנת 2018. שוק האג"ח באירופה, במיוחד אג"ח החברות בדירוג נמוך, לא מגלם סיכון זה כלל.
• ברמת התשואות הנוכחיות, שוק האג"ח האמריקאי לא מגלם את הסיכונים הכלכליים, הפיננסיים והפוליטיים האפשריים.
• רמת המרווחים בשוק הקונצרני המקומי בקבוצת הדירוגים AA ירדה בחודשים האחרונים בניגוד לעליית המרווחים בקבוצת A, אך המרווחים בקבוצת AA עדיין קרובים יותר לממוצע היסטורי מאשר בקבוצת A.
• מרווחי האג"ח הקונצרניות הארוכות ירדו לרמות נמוכות מדי.
• השונות בביצועים בשוקי המניות והאג"ח בעולם ירדה משמעותית, מה שמעלה סימן שאלה בצורך בפיזור גיאוגרפי רחב של התיק.קרא עוד
10/09/2017
• באינדיקאטורים של הצריכה הפרטית בישראל ניכרת האטה בצריכת המזון.
• אינדיקאטורים רבים מצביאים על האצה בצמיחה הכלכלית בעולם שמתבססת יותר ויותר על ההשקעות והפעילות התעשייתית.
• הצמיחה הכלכלית בארה"ב משתפרת תוך גידול בהשקעות וצמיחה בפעילות בתעשייה, אך הצריכה הפרטית עשויה להאט עקב קצב נמוך של הצמיחה בהכנסה הפרטית.
• האינפלציה בארה"ב נותרה נמוכה ואף ירדה. ה-FED צפוי להמתין עם עליית הריבית ולהערכתנו יוריד את התוואי הצפוי בפגישתו הקרובה. יחד עם זאת, עד סוף הקדנציה של הנגידה ילן בחודש פברואר, הבנק המרכזי צפוי להעלות את הריבית פעם נוספת.
• הכלכלה הסינית לא מראה סימני האטה למרות צמצום תמריצי הממשל.
קרא עוד
3/09/2017
• ניכרת האטה בקצב הצמיחה במשק. אנו מעריכים שצמיחת המשק השנה תסתכם בכ-3% ובשנת 2018 ירד קצב הצמיחה לרמה של כ- 2.5%-3.0%.
• השקל נחלש בכ-4% מול סל המטבעות מאז אמצע יולי ועשוי להוסיף לחצים לעליית המחירים. יחד עם זאת, ההאטה בצריכה בישראל והתחרות מול המסחר באינטרנט יקשו לגלגל את הפיחות על הקונים.
• פרמיית הסיכון CDS של ישראל ירדה לרמה הנמוכה אי פעם.
• מחירי המתכות לתעשייה עלו בחדות בהשפעת הירידה בייצור המתכות בסין. לעומת זאת, מחירי הסחורות החקלאיות ירדו בשיעור ניכר מתחילת השנה וצפויות להשפיע על מחירי המזון בישראל בשנה הקרובה.
• שיעור האבטלה ושיעור ההשתתפות במשק נותרו יחסית יציבים. חלה ירידה בשיעור העובדים במשרות מלאות.
• ההשקעות במשק האמריקאי ממשיכות לגדול, אך לאחרונה הופיעו סימנים של ירידה בהשקעות בתחום האנרגיה. כמו כן, שוק הנדל"ן למגורים מתמתן וצפוי לגרום להאטה בהשקעות.
• מכשול תקרת החוב בארה"ב לא צפוי להוביל לחדלות פירעון טכני אך עלול להסב נזק לצמיחה ולהקשות על אישור הרפורמות של הממשל.
• נאומי הנגידים בג'קסון הול לא כללו מסרים בקשר למדיניות המוניטארית בטווח הקרוב. הנאום של ילן עשוי להוריד את סיכויה להיבחר לכהונה נוספת.
• המשך התחזקות האירו מקטין סיכוי שה-ECB ייסוג בקרוב מהמדיניות המרחיבה.קרא עוד
27/08/2017
• קיים קשר די הדוק בין היקף הפעילות בשוק הנדל"ן (מכירות הדירות החדשות) לבין השינויים בצריכה הפרטית בישראל בשנים האחרונות. הקיפאון הנוכחי בשוק הנדל"ן מוביל להאטה בצריכה הפרטית ובצמיחת המשק. הוא עשוי ליצור לחצים נוספים להיחלשות האינפלציה ולבלום הכוחות המחזקים את השקל.
• כלכלת סין המשיכה להציג צמיחה יציבה ברבעון השני, אך ניכרת האטה ביצוא לסין משותפות הסחר העיקריות. התפתחות זו צפויה להשפיע על מומנטום הצמיחה בכלכלה הסינית והעולמית ועל השווקים.
• מתרבות ההפתעות כלפי מטה באינפלציה במדינות העיקריות בעולם.
• האירו החזק התחיל לפגוע בשוק המניות האירופאי, אך הסיבות שעומדות מאחורי התחזקותו ומאחורי היחלשות הדולר לא צפויות לתמוך לאורך זמן ביתרון של שוק המניות האמריקאי על פני האירופאי.
• הירידה החדה בתשואות האג"ח השקליות בישראל בתגובה למדד המחירים גרמה לירידה בתלילות העקום, למעט החלק הארוך שלו. התלילות מעבר לטווח של 10 שנים הנה הגבוהה והחריגה בעולם ואינה מוצדקת מבחינת הנסיבות הכלכליות.
• ציפיות האינפלציה בישראל ירדו רק במעט אחרי מדד המחירים ועדיין מגלמות פרמיה אינפלציונית גבוהה יחסית.קרא עוד
23/07/2017
• מחירי הפירות, ההלבשה והתרבות הוזלו בחודש יוני מעבר לתחזית. בסעיפים רבים ירדו המחירים ככל הנראה בהשפעת ייסוף השקל. שוב מסתמנת התמתנות בסביבת האינפלציה. אנו מעריכים שהאינפלציה בשנה הקרובה תעלה ב-0.2%.
• בשנתיים האחרונות נרשם שיפור חד במצב הפיננסי של משקי בית בישראל.
• היצוא התעשייתי ללא היהלומים צמח במחצית הראשונה של השנה בשיעור של כ-7% בהשוואה למחצית המקבילה אשתקד.
• אין סימנים בינתיים שהאינפלציה בארה"ב חוזרת לכיוון היעד. המכירות הקמעונאיות נחלשו בחודשים האחרונים. לעומת זאת, ההשקעות והייצור דווקא משתפרים.
• לאור סימני האטה בצריכה הפרטית, המסרים "היונים" של הנגידה ילן והאינפלציה המתונה יחסית, הסיכון לעלייה משמעותית בתשואות הארוכות בארה"ב פוחת.
• בנק ישראל מעביר מסר פחות סבלני כלפי ייסוף השקל. ההתערבויות שלו בשוק המט"ח צפויות להיות אקטיביות יותר.
• לאור המסרים של בנק ישראל והירידה בסביבת האינפלציה, אנו מעריכים שהסיכוי לעליית ריבית בישראל בשנה הקרובה נמוך.
• ההפתעות החוזרות באינפלציה בשנים האחרונות בישראל אמורות להוריד את הפרמיה האינפלציונית הגבוהה יחסית שנדרשת בשוק האג"ח.
• בחודש האחרון נרשמה עלייה במרווחים של האג"ח הקונצרניות בישראל, בניגוד לעולם בו המרווחים ירדו לשפל של השנים האחרונות.
• הקורלציה בין המניות במדד S&P500 ירדה לשפל מאז תחילת המדידות בשנת 2011, מה שתומך בבחירה סלקטיבית של המניות.
קרא עוד
16/07/2017
• מספר משרות שכיר במגזר העסקי במשק הישראלי נמצא בקיפאון כבר יותר מחצי שנה.
• לפי סקר הערכות העסקים, החברות צופות התמתנות במחירי המכירה של תוצרתן.
• יש סיבות כלכליות לשקל חזק, אך קשה להצדיק את העובדה שהשקל הוא המטבע החזק בעולם. יתכן ויש כאן התחזקות עודפת שנובעת מסיבות טכניות שונות (לא הספקולנטים הזרים). מצב זה מעלה סיכוי להיפוך המגמה בהשפעת השינוי בנסיבות החיצוניות או הפנימיות.
• נמשך שיפור מהיר בנתונים הכלכליים באירופה. ה-ECB צפוי להודיע בקרוב על הפסקת הרכישות ולהעלות את הריבית במחצית הראשונה של 2018.
• למרות הקיפאון בקצב עליית השכר הממוצע, שוק העבודה האמריקאי מראה סימני עוצמה. הסיבות לקצב מתון של עליית השכר קשורות כנראה לפריון נמוך ולגידול בהצטרפות אנשים שהיו מחוץ למעגל העבודה. גם הנתונים האחרים במשק האמריקאי היו בסה"כ חזקים. ה-FED צפוי לבצע עוד העלאת ריבית עד סוף השנה.
• ניכר שיפור בנתונים הכלכליים במדינות הגדולות בדרום אמריקה, למרות הירידה במחירי הסחורות.
• נוצר פער שיא לתקופה זו של השנה בין ציפיות האינפלציה לטווחים הארוכים לקצרים הגלומות בשוק האג"ח בישראל.קרא עוד
9/07/2017
• העלייה הצפויה בגמר בנייה בשנה הקרובה צפויה להגדיל היצע הדירות להשכרה ולפעול להתמתנות מחירי השכירות (סעיף הדיור במדד המחירים).
• שיעור האבטלה במשק עלה בחודשיים האחרונים, אך יחד איתו עלו שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ושיעור העובדים במשרה מלאה.
• מדד מחירי הסחורות החקלאיות וסחורות האנרגיה של במונחים שקליים ירד לרמה הנמוכה ביותר מאז תחילת המאה.
• הנתונים הכלכליים באירופה ממשיכים להשתפר. תחזית הקונצנזוס לצמיחה במשק האירופאי עלתה בפעם השישית בשנה האחרונה והגיעה ל-1.8%.
• בארה"ב הופיעו סימני התקדמות ברפורמה במס אשר לפי דברי הבכירים בממשל ובבית הנבחרים צפויה להיות מאושרת עד סוף השנה. לפי הערכתנו, שוק האג"ח לא מגלם תרחיש זה.
• גידול בהיצע הנפט במדינות אופ"ק ובארה"ב והירידה הצפויה בביקוש לנפט בסין גרמו לירידה נוספת במחירים. יחד עם זאת, ברמות מחירי הנפט הנוכחיים תפוקת הנפט בארה"ב בטכנולוגיות חדשות תתקשה לגדול. לכן, בהיעדר זעזועים, ירידת המחירים מעבר לרמה הנוכחית צפויה להיות מוגבלת.
• תלילות עקום התשואות בישראל עלתה בשבועיים האחרונים לעומת הירידה החדה יחסית בארה"ב ובאירופה. במיוחד בולטת התלילות החדה בחלק הארוך של העקום הצמוד בישראל. להערכתנו, הסיבות לתלילות החריגה בישראל בעיקר טכניות.קרא עוד
25/06/2017
• מדד המחירים עלה בחודש מאי ב-0.4%. ניכרת מגמת האטה באינפלציה בסעיפים ה"כבדים", כגון הדיור והמזון, לעומת הרחבת התייקרויות בסעיפים קטנים יותר. תחזית האינפלציה ל-12 החודשים הבאים נותרה על 0.6%.
• קצב העלייה של מחירי הדירות בבעלות ממשיך להתמתן וירד ל-4.4%.
• כפי שעולה ממאזן התשלומים של ישראל, התמיכה בשקל נחלשה מעט, אך הוא עדיין נהנה מזרימה חזקה של מט"ח לישראל. ירדו השקעות הזרים בנדל"ן בישראל. ניכרת עלייה מחודשת בהשקעות הפיננסיות של הישראלים בחו"ל.
• מגמת השיפור ביצוא הסחורות נמשכת, אך התעשיינים מדווחים על החמרת הפגיעה ברווחיות היצוא בגלל התחזקות השקל.
• לפי הדו"ח של קרן המטבע, הסיכונים הפיננסיים בסין ממשיכים לעלות ולהגדיל סיכון למשבר. בינתיים, כמות האשראי החדש במשק הסיני ממשיכה לצמוח.
• בבריטניה עלה הסיכון לסטגפלציה. סיכון פוליטי מתורגם לסיכון כלכלי שעלול להשפיע גם על כלכלת אירופה.
• הנסיבות הכלכליות אינן תומכות בהמשך האטה באינפלציה בארה"ב. לכן, להערכתנו, תוואי הריבית שצופה ה-FED נראה כבעל סיכוי להתממש בשנה הקרובה. מלבד השיפור בכלכלה הריאלית ובאינפלציה גם העלייה בסיכונים הפיננסיים צפויה לתמוך בהמשך התקדמות ה-FED עם הריבית.
• עליית הריבית הבאה בארה"ב צפויה לקראת סוף השנה.
• ככל שהתשואות הארוכות בארה"ב יורדות תוך המשך העלאות הריבית ושיפור בכלכלה, הסיכון בהן עולה, במיוחד נוכח כוונת ה-FED להתחיל בקרוב ב"אנטי-QE".
קרא עוד
18/06/2017
צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

שוק ההון מידע
דלג על שוק ההון מידע
עבור לתוכן העמוד