המלצות וסקירות כלכליות

                                                                                                                                     לארכיון סקירות כלכליות

• גידול בשימושים המקומיים בתוצר שכוללים את הצריכה הפרטית, הציבורית, היצוא וההשקעות מצביעים על שיפור בפעילות המשק במחצית השנייה של השנה, למרות הירידה בקצב הצמיחה.
• הנתונים השוטפים במשק משקפים שיפור בפעילות, בעיקר בייצור וביצוא. האינדיקאטורים של הצריכה הפרטית היו חלשים יחסית.
• אנו חושבים שהריבית תישאר ללא שינוי בהחלטתו הקרובה של בנק ישראל. אנו סבורים גם שהשוק נותן הערכה מוגזמת לסיכוי להורדת ריבית בהמשך.
• הנתונים הכלכליים בארה"ב ממשיכים להיות חלשים ומושפעים ככל הנראה מתנאי מזג האוויר.
• פרוטוקול ישיבת ה-FED האחרונה חשף חילוקי דעות עמוקים בין חברי הועדה המוניטארית שעשויים להעמיק עוד יותר בחודשים הקרובים.
• מדדי מנהלי הרכש באירופה היו חלשים מהצפוי. בולטת לטובה ספרד ולרעה צרפת.
• גם ביפן התפרסמו נתונים כלכליים מאכזבים.
• מדד מנהלי הרכש בתעשייה הסינית ממשיך גם בחודש פברואר להצביע על התכווצות בפעילות. אולם, נגיד הבנק המרכזי הסיני הביע בטחון שהבעיות הקיימות ניתנות לטיפול ולא יסיטו את המשק הסיני ממסלול הצמיחה.
• ירידת התשואות בשוק האג"ח המקומי הייתה בין החדות בעולם בשבוע האחרון.
• בחודש האחרון גדלו במיליארד ₪ יתרות שורט באג"ח הממשלתיות של עושי השוק הראשיים בישראל. כל הגידול היה באג"ח השקליות.
• מחירי כל סוגי הסחורות בעולם עלו בתקופה האחרונה.
• הורדנו את תחזית האינפלציה לחודש פברואר למינוס 0.3% בגלל הוזלה במחירי המזון והירקות והפירות והעלנו את התחזית לחודש מרץ ל 0.3% בעקבות ההתייקרות הצפויה של הדלק.
קרא עוד
23/02/2014
• מדד המחירים לצרכן לחודש ינואר ירד ב-0.6% לעומת ציפיות לירידה של 0.3%.
• בשמונה מתוך עשרת סעיפי המדד נרשמו ירידות מחירים. מספר המוצרים והשירותים שהוזלו היה בחודש ינואר הגבוה ביותר בהשוואה לשנה האחרונה.
• עיקר ההשפעה לירידה במדד הגיע מסעיפי ההלבשה וההנעלה, הדיור והמזון.
• סביבת האינפלציה במשק צפויה להישאר מתונה, אך במבט קדימה, שיפור בכלכלה העולמית והמקומית על רקע המשך מדיניות מוניטארית מאוד מרחיבה, שינוי מגמת מחירי הסחורות והתחזקות הדולר עשויים לשנות מגמת ירידה בסביבת האינפלציה בהמשך השנה.
• הנתונים הכלכליים במשק מצביעים על שיפור בפעילות המגזר העסקי, בעיקר בתחום היצוא והייצור. סקר הערכת מגמות בעסקים הצביע על שיפור בתחזיות של כל הענפים. כמו כן, חל גידול בסחר חוץ, תוך שיפור ביצוא וביבוא הסחורות.
• למרות המדד הנמוך, בנק ישראל אינו צפוי להוריד את הריבית במשק בחודשים הקרובים.
• פיחות השקל שהיה לפני שבוע התרחש תוך גידול ניכר במחזורי המסחר במט"ח של המשקיעים הישראליים לרמה הגבוהה ביותר בשנה האחרונה.
• בארה"ב ממשיכים להתפרסם שורה של נתונים כלכליים חלשים. אנחנו מעריכים שהסיבות לנתונים אלו זמניות וקשורות בעיקר למזג האוויר. יחד עם זאת, מצב זה יכול להימשך עד סוף החורף.
• תוואי הפעולה של הבנק המרכזי האנגלי עשוי לשמש כתקדים ל-FED ומראה שהפרמטר הקובע לבחינת שינוי בריבית יהיה בעיקר סביבת האינפלציה.
• הכלכלה האירופאית רשמה צמיחה בשיעור של 0.3% ברבעון הרביעי בהמשך לשני הרבעונים הקודמים, כאשר כמעט כל המדינות באירופה מציגות צמיחה חיובית. אף על פי כן, שיעורי הצמיחה ממשיכים להיות נמוכים מאוד ואינם משתפרים כמעט.
• הנפקת בי קומיונקיישנס הציבה בנצ'מארק לשוק המקומי אשר מעיד שתמחורו יקר משמעותית בהשוואה לשוק הקונצרני בחו"ל.
קרא עוד
16/02/2014
• העודף בתקציב המדינה בסך של 4.4 מיליארד ₪ שנרשם בחודש ינואר משקף לא רק הוצאות נמוכות אלא בעיקר גידול בגביית המסים העקיפים והישירים. לא ברור מהי הסיבה לגידול בגביית המסים אך יתכן שחלקו משקף שיפור בפעילות הייצור והיצוא.
• גידול בגביית המסים והיחלשות השקל מקטינים להערכתנו סיכוי להפחתת הריבית.
• פיחות השקל בשבוע האחרון התרחש יחד עם עלייה בפרמיית הסיכון של ישראל.
• נתוני שוק העבודה האמריקאי היו מאכזבים מבחינת תוספת המשרות, אך מנגד שיעור האבטלה ירד בחודשים האחרונים במהירות תוך עלייה בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה. בנוסף, ברבעון האחרון, ניכרת עלייה בשכר בקרב העובדים בעלי מיומנות גבוהה.
• חל גידול באשראי הצרכני בארה"ב, בעיקר באשראי בכרטיסי אשראי, אשר יחד עם השיפור בשוק העבודה יכול להיות מנוף לעלייה בסביבת האינפלציה.
• ה-FED צפוי להמשיך בצמצום הרכישות. ההתפתחויות בשוק העבודה והאשראי הצרכני מחזקים את ההערכה שהעלאת הריבית בארה"ב תתחיל לא מאוחר מאמצע שנת 2015.
• למרות הירידה בגירעון, האוצר האמריקאי צפוי להגדיל הנפקות בשנת 2014, זאת כאשר הקונה הגדול, הבנק המרכזי, מסתלק מהשוק.
• הבנק המרכזי האירופאי צפוי להפעיל כלים מקלים חדשים בפגישתו הבאה. אולם, להערכתנו, עוצמתם צפויה להיות צנועה מכדי לגרום להיחלשות האירו ולהגברת האשראי הבנקאי.
• המצב התקציבי בגוש האירו מראה סימני שיפור, גם בצד ההכנסות.
• בחודשים הבאים צפוי גידול בפדיונות בשוק הקונצרני המקומי.
קרא עוד
9/02/2014
• שיעור האבטלה בישראל עלה בחודש דצמבר, אך הנתונים הרבעוניים מציגים גידול במספר המועסקים במגזר העסקי, כאשר ענפי התעשייה, הבינוי והשירותים הובילו את המגמה.
• בנק ישראל מצליח למנוע ייסוף השקל ביחס למטבעות העיקריים מבלי להוריד את הריבית. להערכתנו, הסיכוי להורדת ריבית בחודשים הבאים נמוך.
• הנתונים הכלכליים בארה"ב ממשיכים להיות בסה"כ חיוביים, כאשר בולטת העוצמה של הצריכה הפרטית. לעומת זאת, מרבית הנתונים אודות פעילות שוק הנדל"ן היו חלשים.
• האינדיקאטורים אודות האינפלציה בארה"ב ובאירופה ממשיכים להיות נמוכים.
• ה-FED ימשיך להערכתנו להוריד היקף הרכישות בקצב של 10 מיליארד דולר גם בפגישותיו הבאות.
• האשראי הבנקאי באירופה מתחיל להתאושש תוך התגברות הביקושים והקלה בתנאי האשראי מצד הבנקים.
• נמשכת חולשה בנתונים בסין שמהווה האיום העיקרי על הכלכלה העולמית.
• עוצמת הירידה בתשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב בחודש ינואר הייתה חריגה לעומת ירידות השערים בשוק המניות.
• הסיכון מ"הידבקות" של השוק המקומי מהמשבר המתפתח בשווקים המתעוררים נמוך אך אינו זניח.
• החלק הקצר של העקום השקלי מגלם שהריבית בישראל תעלה רק אחרי שה-FED יתחיל להעלות את הריבית. אנו מעריכים שהסיכוי לכך נמוך.
• המרווח בין תשואת האג"ח ל-30 שנה לבין 10 שנים בישראל הוא הגבוה ביותר בעולם בפער גדול על פני שאר המדינות.קרא עוד
2/02/2014
• חולשה במכירות הקמעונאיות ובמכירות ברשתות השיווק מצטרפת לסדרת נתונים אחרים המעידים על היחלשות הצריכה במשק הישראלי.
• בצד נתוני הייצור והיצוא חל שיפור מסוים אשר "מחפה" על החולשה בצריכה הפרטית.
• האשראי העסקי ירד בשנת 2013. ירידה באשראי העסקי בעבר התרחשה רק כאשר המשק היה במיתון.
• להערכתנו, בנק ישראל יותיר את הריבית ללא שינוי בהחלטתו הקרובה.
• ראש הממשלה הצטרף להתבטאויות של קובעי המדיניות האחרים בישראל שמעניקות תמיכה לשקל באמירה שהיצואנים יצטרכו להתרגל לשקל חזק.
• קרן המטבע הבינלאומית העלתה את תחזית הצמיחה לכלכלה העולמית בעיקר בגלל שיפור במדינות המפותחות.
• ניכרת חולשה בנתונים הכלכליים בסין.
• במספר מדינות מתפתחות נרשמה לקראת סוף השבוע הרעה במצב הפיננסי תוך פיחות מהיר במטבעות וירידות בשווקים. לרוב, הסיבות היו מקומיות, אך השפיעו על כלל השווקים הפיננסיים בעולם.
• הנתונים הכלכליים ממשיכים להשתפר באירופה. במיוחד בולט השיפור באנגליה שצומחת בקצב הגבוה ביותר בקרב המדינות המפותחות תוך התמתנות באינפלציה.
• ה-FED צפוי להמשיך ולצמצם את הרכישות בקצב של 10 מיליארד בפגישתו שתתקיים השבוע.
• החברות האמריקאיות מציגות בסה"כ שיפור בדו"חות הכספיים לעומת הרבעון הקודם, בעיקר בשורת ההכנסות.
• למרות עליות בשוק המניות, הפרמיות שמשלמים הרוכשים במסגרת עסקאות M&A נותרו גבוהות ודומות לאלו ששולמו בתקופות שהשוק היה בתחתית.קרא עוד
26/01/2014
• הגירעון הנמוך בישראל בשנת 2013 נוצר כתוצאה משילוב בין הכנסות חד פעמיות לבין תת ביצוע בצד ההוצאות ואינו מעלה את הסיכוי להשגת יעד הגירעון בשנת 2014.
• בחודש דצמבר נרשמה ירידה הן בגביית המסים הישירים והן העקיפים.
• האוצר מתכנן הנפקה באירו בזמן הקרוב. לדעתנו, בשנה הנוכחית, משרד האוצר היה צריך למלא את כל צרכי הגיוס רק בשוק המקומי.
• נתוני סחר חוץ האחרונים אינם מצביעים על התאוששות ביצוא, במיוחד בתעשיות ברמת טכנולוגיה נמוכה יותר, זאת למרות השיפור במצב הכלכלי בעולם. ניכרת התמתנות ביבוא מוצרי צריכה. לעומת זאת, יבוא חומרי גלם עלה לאחרונה.
• מתחזקת ירידה במספר משרות פנויות במשק.
• האינפלציה במשק ממשיכה להיות מתונה. אולם, שוב הופיעו סימנים של התגברות הפעילות בשוק הנדל"ן, במיוחד ע"י המשקיעים.
• בנק ישראל אינו צפוי לשנות גובה הריבית. הורדת הריבית תיתכן רק אם סימני ההאטה במשק יהיו ברורים יותר.
• נמשך שיפור בנתונים הכלכליים בעולם. השיפור בכלכלה עדיין לא בא לידי ביטוי בסביבת האינפלציה שממשיכה להיות מתונה מאוד במדינות רבות.
• אינדיקאטורים רבים תומכים בעלייה בסביבת האינפלציה בארה"ב.
• נרשם מקרה ראשון של פשיטת רגל של מוצר אשראי מובנה בסין.
• תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב אינן מצליחות, לעת עתה, לפרוץ כלפי מעלה, למרות הנתונים הכלכליים החיוביים, ככל הנראה בתמיכת הביקושים של משקי בית.
• הרכב הוועדה המוניטארית של ה-FED בשנת 2014 צפוי להיות "נצי" יותר מאשר ההרכב הקודם ולתמוך בצמצום הרכישות.
• דוחות החברות האמריקאיות היו בינתיים טובים יותר לעומת הרבעון הקודם בשורת המכירות, אך פיגרו בשורת הרווח.
קרא עוד
19/01/2014
• מצטברים הסימנים שמעידים על האטה אפשרית בפעילות המשק הישראלי. בשבוע שעבר התפרסמו נתונים שמשקפים ירידה במספר משרות שכיר בחודשים האחרונים, בעיקר במגזר העסקי.
• סקר הערכת מגמות בעסקים הצביע על הרעה במצבו הנוכחי של המגזר העסקי ובציפיותיו לעתיד. יחד עם זאת, חל שיפור בתחזיות היצוא.
• קרן המטבע הבינלאומית מתכננת להעלות את תחזית הצמיחה לכלכלה העולמית, לאחר שבשלוש השנים האחרונות נאלצה להוריד את התחזית בהתמדה. כמו כן, גם הגופים הפרטיים החלו לשפר תחזיות לאחרונה.
• חולשה בנתוני המשרות החדשות בארה"ב משקפת ככל הנראה השפעת מזג האוויר ולא שינוי המגמה בשוק העבודה. סימנים אחרים מצביעים דווקא על המשך התחזקותו של שוק העבודה האמריקאי.
• למרות הירידה באבטלה וסימני שיפור נוספים בשוק העבודה האמריקאי, לא נוצרים בינתיים לחצים לעלייה בשכר העבודה.
• לאחרונה עלו ציפיות האינפלציה בארה"ב. יש לשים לב שבשונה מהעבר הציפיות עלו תוך ירידה במחירי הסחורות.
• הנתונים הכלכליים במשק האירופאי ממשיכים להשתפר. במקביל חלה ירידה חדה בפרמיות הסיכון של המדינות החלשות באירופה.
• אינפלציית הליבה באירופה ירדה לרמה הנמוכה ביותר מאז הקמת הגוש האירופאי. האירו ממשיך להתחזק. אולם, הבנק המרכזי מסתפק בהצהרות בלבד ולהערכתנו ימנע מצעדים ממשיים להקלה מוניטארית גם בהמשך, מה שיקשה על התאוששות באירופה.
• האג"ח הקונצרניות בדירוגים נמוכים בישראל המשיכו להציג ביצועים עודפים על פני האג"ח בדירוגים הגבוהים.
קרא עוד
12/01/2014
הצמיחה ללא השפעת הגז התמתנה בשיעור משמעותי בשנת 2013 לעומת
השנים הקודמות.
מנוע הצמיחה בשנה הקודמת הייתה הצריכה הפרטית שהשתפרה על רקע
הצריכה הנמוכה בשנת 2012, שוק עבודה חזק, הגדלת מינוף הצרכן ומשיכת
חסכונות.
האינדיקאטורים האחרונים במשק מצביעים על האטה בצריכה הפרטית.
האבטלה בישראל ממשיכה לרדת אך אינה מייצרת לחצים לעליית השכר.
מדדי מנהלי הרכש בתעשייה באירופה ממשיכים להשתפר למעט בצרפת בה
המצב מתדרדר. לעומת זאת, האשראי הבנקאי באירופה ממשיך להתכווץ.
נרשמה האטה במדדי מנהלי הרכש בסין. נחשפו נתונים על גידול מהיר מאוד
בחובות הממשל המקומי במדינה.
מדד מנהלי הרכש בתעשייה בארה"ב מצביע על שיפור צפוי בייצור ובתעסוקה.
מחירי הבתים בארה"ב חזרו לעלות בשיעור דומה לאמצע העשור הקודם. בקצב
הנוכחי המחירים יגיעו לשיא תוך פחות משנתיים.
בנאומו שנשא בסוף השבוע הביע הנגיד האמריקאי היוצא הערכה אופטימית לגבי
מצבה הכלכלי של ארה"ב.
בעקבות התייקרות מחירי המזון והירקות עדכנו את תחזית האינפלציה לחודש
דצמבר לעלייה של 0.3%. התחזית ל-12 מדדים עומדת על 1.7%.
ברבעון השלישי חל שיפור קל במינוף החברות הבורסאיות ובכושר שירות החוב
קרא עוד
5/01/2014
• אנחנו מעריכים שהריבית של בנק ישראל תישאר ללא שינוי לפחות עד המחצית השנייה של שנת 2014.
• אנו מעריכים שלא צפויה התערבות משמעותית בשוק המט"ח ע"י קובעי המדיניות בישראל והסיכוי להצבת רצפה לשע"ח הינו נמוך.
• אימוץ כלל ההוצאה הממשלתית החדש יחייב קיצוץ עמוק יותר בתקציב לשנים הבאות. ניסיון העבר מלמד שהגידול המשמעותי ביותר בתקציבים בשנים האחרונות היה דווקא במשרדים האזרחיים ולכן הם יספגו גם את רוב הקיצוץ.
• מדדי מחירי היצוא של ענפי טכנולוגיה נמוכה ירדו לעומת עלייה במחירי היצוא בענף טכנולוגיה עלית. רווחיות נמוכה מעמידה אתגר קשה בפני הענפים הללו נוכח התחזקות השקל.
• במקביל לירידה בקצב המשכנתאות, ניכרת עלייה בפיגורים בתשלומי המשכנתא.
• הנתונים הכלכליים בארה"ב ממשיכים להשתפר במהירות.
• שוק העבודה היפני משתפר. הצריכה ממשיכה לגדול.
• חוזי הריבית בארה"ב מגלמים גידול בהסתברות לעלייה מוקדמת בריבית לעומת תחזיות ה-FED.
קרא עוד
29/12/2013
• הגירעון בחשבון השוטף ברבעון השלישי שמתווסף לעודף בתנועות הון יוצאות, פיננסיות וישירות, על פני הנכנסות אל ישראל אמורים ליצור לחץ להיחלשות השקל.
• הנתונים השוטפים במשק מעידים שקצב הצמיחה הנוכחי ממשיך תוך ירידה בביקושים הפנימיים וגידול ביצוא.
• האינפלציה בישראל הושפעה בשנה האחרונה מסביבת אינפלציה מתונה בעולם מחד, אך מאידך המחירים שלא עומדים בתחרות מול היבוא עלו בשיעור יחסית גבוה.
• שינוי במדיניות ה-FED מפחית באופן ניכר את הסיכוי להורדת ריבית נוספת ע"י בנק ישראל.
• הצמיחה הכלכלית בארה"ב ברבעון השלישי עלתה ב-4.1% לעומת הערכה ראשונית לצמיחה של 2% בלבד.
• אם עד לא מזמן ה-FED חשש מיציאה מוקדמת מדי ממדיניות הרכישות, בשנה הקרובה הוא עשוי לעמוד בפני מצב כלכלי, בפרט בשוק העבודה, שמשתפר מהר מדי ומסכן את תוכניותיו.
• עקום האג"ח האמריקאי רשם השתטחות חדה אחרי הודעת ה-FED.
• הודעת ה-FED לא גרמה לדחיית העלאת הריבית שמגולמת בחוזי הריבית בארה"ב.
• שיפור במצב הכלכלי בארה"ב יחד עם הריביות הנמוכות צפויים להמשיך ולהטיב עם שוק המניות ועם השוק הקונצרני.
• אפיק הסחורות עשוי להיות בעל פוטנציאל להניב תשואה עודפת בשנה הקרובה.
• מתרחבת העצבנות בשווקים הפיננסיים בסין. שוקי המניות במדינה ירדו בשיעור ניכר והריביות, בעיקר במסחר בין בנקאי, עלו בשיעור חד.
קרא עוד
24/12/2013
• בחודש נובמבר חל שיפור בגביית המסים. יחד עם זאת, מתחילת השנה סך עודף גביית המסים מעבר למתוכנן שנובע מצמיחת המשק תרם לא יותר מ-0.2% לשיפור בגירעון.
• בשנה הבאה צפוי גיוסי נטו שלילי בסך של כ-10 מיליארד ₪ בשוק האג"ח הממשלתי הסחיר, זאת לעומת גיוס נטו חיובי השנה.
• שיפור ביצוא נובע בעיקר מעלייה ביצוא של ענפי התרופות והרכיבים האלקטרוניים. שיפור זה אינו משקף שינוי במגמת חולשת היצוא, למרות שיפור בסחר העולמי.
• גידול ביבוא מוצרי השקעה מצביע על אופטימיות של המגזר העסקי שאינה מקבלת עדיין ביטוי בסקרי הסנטימנט.
• הנתונים החיוביים שהתפרסמו בתקופה האחרונה בארה"ב ואישור התקציב מעלים עוד יותר את הסיכוי לתחילת צמצום הרכישות ע"י ה-FED כבר השבוע.
• ציפיות הריבית הגלומות בשוק האג"ח המקומי מוטות כלפי מטה וציפיות האינפלציה כלפי מעלה, בגלל הרכישות המאסיביות של האג"ח הקצרות ע"י משרד האוצר.
• הממצאים מראים שהשקל מושפע בעיקר מהכוחות הכלכליים והרבה פחות מהכוחות הספקולטיביים. אילו ה-FED ידחה שוב את ההחלטה על צמצום הרכישות, הסיכוי להגברת התערבות של בנק ישראל יעלה.
• המוכרים העיקריים של האג"ח הממשלתי האמריקאי במהלך הרבעון השני והשלישי היו משקי בית. המשקיעים המוסדיים והמשקיעים בחו"ל רכשו אג"ח יחד עם ה-FED. התייצבות בשוק האג"ח הממשלתי ו/או ירידות שערים בשוק המניות יחזירו את משקי בית אל אפיק האג"ח ויספקו לו תמיכה לאחר יציאת ה-FED.
• שיפור בכלכלה האמריקאית בשנה הקרובה צפוי לתמוך בשוק המניות שנסחר בערכים קרובים לשווי הכלכלי בהשוואה לגלי עליות ספקולטיביים יותר שהיו בעשורים האחרונים.
קרא עוד
15/12/2013
• גדל הסיכוי לתחילת צמצום הרכישות ע"י ה-FED כבר בפגישתו הקרובה. הנסיבות שתומכות ביציאת ה-FED:
 נתונים כלכליים חזקים בארה"ב.
 עלייה בסיכוי למניעת השבתה נוספת של הממשל בחודש ינואר.
 המשך עליות במחירי הנכסים, כולל הנדל"ן והנכסים הפיננסיים.
• עדכון נתוני הצמיחה לרבעון השלישי בארה"ב מ-2.8% ל-3.6% התרחש כולו בזכות עדכון כלפי מעלה בתרומת גידול במלאים ל-1.6%.
• בחודש נובמבר התווספו למשק האמריקאי יותר משרות בענפים בעלי שכר גבוה ותחלופה נמוכה של עובדים, להבדיל מחודשים הקודמים.
• ירידה בשיעור האבטלה מקדימה משמעותית את תחזיות ה-FED. הבנק המרכזי, עשוי במקביל להודיע על צמצום הרכישות, להכריז על הנמכת הרף של שיעור האבטלה לצורך העלאת הריבית מתחת ל-6.5%.
• ממשלת יפן הכריזה על תוכנית תמריצים נוספת, אך בינתיים לא מקדמת רפורמות מבניות במשק.
• עלייה בסיכוי ל-Tapering משמעותה הפחתת סיכוי להורדת ריבית נוספת ע"י בנק ישראל, מה שעדיין לא מגולם בחלקו הקצר-בינוני של שוק האג"ח.
קרא עוד
8/12/2013
· שיעור האבטלה במשק ממשיך לרדת. יחד עם זאת, חלה עלייה חדה בתביעות דמי אבטלה. כמו כן, ניכרת עלייה בכמות המשכנתאות בפיגור ובשיעור הצ'קים החוזרים שעלולים להעיד על הרעה במצבו של הצרכן.

· ניכרת ירידה חדה בביקוש לדירות לבנייה עצמית. לעומת זאת, הרכישות מקבלנים ירדו בשיעור קטן בלבד.

· בשנת 2014 צפוי להיווצר עודף של הדירות להשכרה, מה שיכול למתן את עליות המחירים ולהשפיע על מדד המחירים.

· עקום התשואות השקליות מגלם שהריבית בישראל תתחיל לעלות אחרי העלאת ריבית ה-FED. אנו סבורים שהסדר יהיה הפוך ולכן החלק הקצר והבינוני של העקום נראים יקרים.

· הפער בין האג"ח השקלית לאג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים ירד אומנם לרמה הנמוכה ביותר מאז המשבר, אך ההשוואה הבינלאומית מגלה שיש עוד מקום לירידה נוספת.

· ההסכם עם איראן והורדה טכנית ביחס חוב תוצר של ישראל כבר משפיעים על דירוג האשראי של המדינה, כפי שבא לידי ביטוי בהעלאת תחזית הדירוג של ישראל מניטרלי לחיובי ע"י Fitch.

· הורדנו את תחזית האינפלציה לחודש נובמבר בגלל ירידת מחירי הירקות, המזון והביגוד. התחזית לשנה נותרה ללא שינוי בעקבות השפעת ביטול העלאת המס.

· קצב הגיוסים של משרד האוצר בניכוי מכרזים הפוכים ירד מכ-6 מיליארד בחודש לכ-2 מיליארד. כמו כן, הפחתת ההיקפים של מכרזי החלף מגבירה ביקושים לאג"ח הארוך בשוק המשני. בסה"כ, התפתחויות בצד ההיצע והביקוש צפויים לתמוך בשוק האג"ח.
קרא עוד
3/12/2013
בדומה לשנים הקודמות גם בשנת 2014 , קיים סיכוי גבוה שהמשק העולמי יצמח
בקצב נמוך מהתחזית.
 ארה"ב צפויה להגביר את קצב הצמיחה.
 אירופה צפויה בעיקר לאכזב.
 משקלה של הכלכלה הסינית בצמיחה העולמית הינו הגבוה ביותר. שינוי במודל
הצמיחה הסיני תוך שמירה על קצב הצמיחה הנוכחי נראית כמשימה קשה לביצוע
ולכן סין מהווה גורם סיכון עיקרי לתחזית.
 כלכלות מתפתחות רבות זקוקות לרפורמות מבניות כדי לחזור לקצב צמיחה שהיה
לפני מספר שנים. יישום הרפורמות עלול להידחות בגלל אילוצים שונים ובינתיים
הכלים של המדיניות המוניטארית והפיסקאלית הקונבנציונליים נוצלו כמעט עד
תום.
 מעבר לסיכונים האזוריים, הסיכונים לצמיחה בעולם כוללים את הדפלציה
ורדיקליזם פוליטי.
 ללא השפעת הגז, המשק הישראלי צפוי לצמוח בשנת 2014 בקצב קצת יותר גבוה
מאשר בשנת 2013 . הצמיחה תתבסס יותר על היצוא וההשקעות, כאשר הצריכה
הפרטית צפויה להיחלש.
 האינפלציה במשק צפויה להיות מתונה ומרבית הסיכונים לתחזית הינם כלפי מטה.
 הריבית בישראל צפויה להישאר נמוכה למשך זמן רב. לא צפוי שינוי בריבית בשנת
.2014
 קיים סיכוי גבוה יותר להיחלשות השקל מאשר להתחזקותו.
 במבט אל השנה הקרובה תיק ההשקעות צריך לכלול פחות רכיבי סיכון מאשר
בשנה שעברה.קרא עוד
24/11/2013
    [1-10]  
  1. לעמוד הקודם
  2.  
  3. 11 
צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

שוק ההון מידע
דלג על שוק ההון מידע
עבור לתוכן העמוד