כתבי אופציה

כתב אופציה הוא נייר ערך שמאפשר למחזיק לרכוש את המניה בתוספת מחיר ידוע ועד למועד הפקיעה שנקבע מראש. המחזיק בכתב האופציה יכול להחליט האם לממש את האופציה ולרכוש את המניה, למכור את כתב האופציה או לוותר עליו.
הנפקת כתבי אופציה מהווה דרך נוספת העומדת לרשות חברה כאמצעי לגיוס הון, אך משמעות הדבר בהנפקת מניות נוספות היא דילול בעלי המניות הקיימים, ולכן הנפקתם דורשת את אישור בעלי המניות של החברה.

כתב אופציה דומה במובנים רבים לאופציית Call, אך עם זאת חשוב להכיר שבין כתב אופציה לאופציית מעו"ף יש הבדלים שיוסברו בהמשך.


על מנת לממש את כתב האופציה יהיה על המחזיק בו לשלם את מחיר המימוש הנקוב בזמן ההמרה. מכאן שבפועל, רכישת כתב האופציה ומימושו הינה רכישת מניה בשני שלבים: תשלום ראשון בעת קנית כתב האופציה ותשלום שני בזמן ההמרה למניה. עד להמרה, אין למחזיק באופציה כל זכות בעלות בחברה.


כתבי אופציה הם ניירות ערך הנסחרים בבורסה וערכם נקבע ע"י ההיצע והביקוש בשוק. בשונה מנכסים אחרים - אורך חייהן מוגבל עד למועד מימושן. לאחר הפקיעה אין לאופציות ערך, ומי שלא ניצל את זכותו פשוט ויתר עליה.
לאור הנפקת נגזרים על מניות גם בבורסת ת"א חשוב לבצע אבחנה בין כתבי אופציה המונפקים על ידי החברות ומוצגים בתשקיף שלהן, לבין אופציות מעו"ף מסוג רכש (
Call) או מכר (Put) המונפקות על ידי הבורסה עצמה, ובהן אין קניה של נכס הבסיס (המניות עצמן) אלה רק אפשרות ליצירת אסטרטגיות מעו"ף או הגנה עליהן (סליקה כספית).

יתרונות השימוש בכתב אופציה

היתרון המרכזי של אופציות הוא המינוף. משמעות הדבר היא כי השקעה בחברה באמצעות כתבי אופציה מאפשרת למשקיע להרוויח מהשינוי במחיר המניה עבור כמות גדולה יותר של מניות מאשר ברכישת מניות רגילה (רווח גדול יותר עבור השקעה נמוכה יותר) וההפסד המקסימאלי של המשקיע מוגבל למחיר קניית כתבי האופציות מכיוון שהמשקיע תמיד יכול להחליט לוותר על מימוש האופציה.
דוגמא: למשקיע סכום של 10,000 ₪ והוא מעריך שמנית חברה 
X תעלה מערכה הנוכחי שעומד על 10 ₪ לערך של 15 ₪ תוך תקופת זמן מסוימת. האפשרות הראשונה שעומדת בפניו היא לקנות 1,000 מניות של חברת X ולמכור אותם בסוף התקופה במחיר של 15 ₪ (בהנחה שהתרחיש שצפה אכן קרה). אזי הרווח של המשקיע יהיה 5,000 ₪, שהם 50% רווח. האפשרות השנייה שעומדת בפניו היא לרכוש 10 יחידות של כתבי אופצייה על מניית חברת X, כל אופציה מגלמת את הזכות לקנות 100 מניות. נניח מחיר כתב האופציה 100 ₪ ליחידה (סכום הקניה הינו 1,000 ₪ בלבד = 10 אופציות כפול 100 ₪ לאופציה)., מחיר המימוש הוא 10 ₪. לפי אותו תרחיש, נניח שאכן בסוף התקופה מחיר מניית חברה X עלה ל- 15 ₪. אם המשקיע שלנו ימכור את האופציות שבידו זמן קצר לפני מועד מימושה, הערך שהשוק יתמחר אותן יהיה קרוב מאוד ל- 5 ₪ ליחידה (משקף את הרווח מקניית האופציה והמרתה למנייה) לפיכך רווח המשקיע שלנו יהיה 4,000 ₪ ( 5,000 ₪ תמורת מכירת האופציות פחות 1,000 ₪ שהשקעו בקניה - הפרמיה) שהם 400% רווח.


כלומר ברור שניתן להגדיל את הרווח באותו התרחיש בעזרת כלי זה, אבל בואו לא נשכח גם את הסיכון שבהפסד מלא של ההשקעה באופציות אם מחיר המניה בזמן פקיעת האופציות הוא נמוך מתוספת המימוש.

על פי הדוגמא שלמעלה, יחס המינוף בין מחיר האופציה למחיר המניה היא 5 (מחיר האופציה היה 2 ₪ ומחיר המניה היה 10 ₪). ככל שיחס המינוף גבוה יותר כך הסיכוי לתשואות גבוהות יותר או הפסדים גדולים יותר (כפי שיוסבר עוד בהמשך) עולה וכך גם תנודתיות מחיר האופציה ביחס למחיר המניה (עלייה של 1% במחיר המניה צפוי להעלות את מחיר האופציה ב- 5% ולהיפך).
חשוב לזכור כי יחס המינוף הוא יחס תיאורטי ובמציאות מחירי המניות והאופציות נקבעים על פי כוחות השוק והיחס אינו נשמר תמיד, לכן נמליץ לבחון כל מקרה לגופו.

 

הסיכונים בהשקעה באופציות

למינוף באופציה השפעה דו-כיוונית. אחוז השינוי במחיר האופציה צפוי להיות המכפלה בין השינוי במחיר המניה ויחס המינוף הקיים בין האופציה למניה. לכן, גם תזוזה שלילית באחוז קטן במניה תוביל לשינוי שלילי גדול במחיר האופציה.

לכן, בטווח הקצר, דווקא ההשקעה באופציות עלולה להביא להפסדים גבוהים לעומת השקעה במניה עצמה.

סיכון מרכזי אחר בהשקעה באופציות נמצא באורך חייהן. מאחר ולאופציה תאריך פקיעה מוגדר וברור, כאשר מגיע מועד יתכן ואין זה שווה למחזיק האופציה לממש אותה ואז יפסיד את מלוא ההשקעה בה, וזאת אל מול מניה אשר ניתן להמשיך להחזיק כל עוד היא סחירה. וכמובן שאופציות קצרות יותר טומנות בחובן סיכון גבוה יותר מבחינה זו.

 

נתונים על כתבי האופציה

למספר מניות הנסחרות בבורסה הונפקו גם כתבי אופציה הנסחרים גם כן. את הנתונים עליהם ניתן לראות באתר הבורסה' בעיתונות ובאתרי מידע באינטרנט.

 

מעבר לשערי המסחר בבורסה והמחזורים, ותאריך הפקיעה, ניתן לראות: 

יחס ההמרה - שהוא מספר המניות שיכול לקבל כל מחזיק אופציה.
תוספת מימוש נוכחית – זהו למעשה מחיר המימוש- מחיר שנקבע כבר בתשקיף כתוספת עבור אופציה מוחזקת המאפשרת קבלת מניות על פי יחס ההמרה לאחר מימוש האופציה. כדאיות למימוש האופציה תהיה כאשר סכום מחיר המימוש ומחיר האופציה ביחד קטן ממחיר המנייה במועד המימוש.
למשל: כתב האופציה של מניה נסחר בשער 700אג' ותוספת המימוש היא 1100אג' כלומר סך של 1800 אג'. אם שער המניה יעמוד על מספר גבוה מזה אזי ניתן לומר שהאופציה בכסף ושווה להמיר אותה למניה. בשוק משוכלל, יהיה שער זה גם שיווי המשקל המעשי בין אופציה למניה שלה.

פרמיה למימוש מיידי (באחוזים) – התוספת באחוזים המשולמת עבור רכישת המניה ע"י מימוש האופציה, לעומת רכישה ישירה של המניה.
שווי נאיבי– השווי התיאורטי של האופציה לפי המודל הנאיבי אשר מהוון את תוספת המימוש לפי שער הריבית במשק.
כלומר, השווי הנוכחי של כתב האופציה אם מהוונים את ערך מימוש כתב האופציה במועד הפירעון לערך נוכחי לפי ריבית השוק (לריבית תפקיד המייצג את ערך הכסף ללא סיכון לתקופה מסוימת). 
מינוף האופציה– בכמה אחוזים ישתנה מחיר האופציה כתוצאה משינוי של אחוז אחד בשער המניה, בהנחה שהפרמיה לא תשתנה. במילים אחרות מינוף האופציה היא חלוקת שער המניה בשער כתב האופציה.


מנוף הינו הפרמטר לבחינת רמת הסיכון הכרוכה בהשקעה בכתב האופציה מול רמת הסיכוי לרווח. באופן תיאורטי ההפרש בין מחיר המניה למחיר כתב האופציה נשמר סביב ערכו של מחיר המימוש ועל כן, כל עלייה בשער המניה תוביל לעלייה של שער האופציה, באחוז הגדול פי ערכו של המינוף. באופן דומה, כל ירידה בשער המניה תוביל לירידה של שער האופציה, באחוז הגדול פי ערכו של המינוף. למשל אם המינוף בין שער המניה לשער האופציה עומד על 3 , באופן תיאורטי, אם שער המניה יעלה ב- 1%, שער האופציה יעלה ב- 3%, ואם שער המניה ירד ב- 1%, שער האופציה ירד ב- 3%. הכל תלוי ברמת השכלול של השוק ורמת הציפיות ולכן המתאם לא תמיד יהיה 1:1.

חשוב - במידה ומחיר כתב האופציה נמצא מחוץ לכסף והפרמיה למימוש מאוד גבוהה, אזי למנוף לא תהיה השפעה מכיוון שכתב האופציה לא אטרקטיבי.

 

שווי האופציה לפי נוסחת בלק אנד שולס

מודל בלק-שולס מנסה למצוא ערך של אופציה לקניית מניה בעתיד (אופצית קול אירופאית) לפי:

C = S*N(d1) – E*e(-rt) * N(d2)

כאשר:

Φ הוא ההתפלגות הנורמליתהסטנדרטית
S – שער המניה
K – תוספת המימוש
T - מספר התקופות לפקיעה
r - שער הריבית במשק
σ – סטיית התקן של המניה

D1 = (ln[S / E] + [r + (σ2 / 2)] * t) / (σ* t (1/2))

D2 = d1 – (σ* t (1/2))

יש מספר אסטרטגיות להשקעה בשוק דרך כתבי אופציות. 
הקריטריונים המובילים והמנחים בבחירת האופציות יהיו כדלהלן: 

  • מועד הפקיעה: 
  • תשואת איזון ריאלית: שיעור עלייה הגיוני שמשקיע מאמין שהמנייה יכולה/ צריכה לעלות על מנת שהשקעה בכתב האופציה שלה יהיה כדאית. 
  • מחזור המסחר: פרמטר חשוב מאוד, לא רק בתחום האופציות. נזילות דלה עלולה לגרום לעיתים קרובות לעיוותי שער וגם ליכולת לצאת או להיכנס לפוזיציה. 
  • פעילות המניה/חברה: אין לקנות נגזרת על נכס כמניה ללא בדיקה של החברה, יציבותה ופעילותה. 
  • גובה המינוף: הסיכוי להשגת רווחים גדולים מול הסיכון שבהפסד גדול, כמו בכל תחום האופציות.
צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

שוק ההון מידע
דלג על שוק ההון מידע
עבור לתוכן העמוד