תקנון מבצע - פטור מעמלת קניה על תעודות הסל של תכלית

15/07/2013

תקנון מבצע "פטור מעמלת קניה על תעודות סל של תכלית"

הגדרות

"תקופת המבצע" – החל בתאריך 15.7.2013 ועד 31.12.2013. מיטב דש טרייד רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את אורך המבצע.

"לקוח עצמאי" – לקוח המנהל את חשבון ההשקעות בעצמו או בסיוע של שירות ליווי פיננסי (שירותי שיווק השקעות, כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות 1995), למעט לקוחות המפורטים בסעיף 2 לסעיף "זכאות להשתתף במבצע".

זכאות להשתתף במבצע

1.      לקוחות עצמאיים חדשים ולקוחות קיימים במיטב דש טרייד זכאים להשתתף במבצע.

2.      על אף האמור לעיל, לא יהיו זכאים ליהנות מהמבצע לקוחות אשר חשבונם מנוהל ע"י מנהל תיקים (החרגה זו כאמור הינה לגבי החשבון המנוהל בלבד) וכן לקוחות המנהלים חשבון במסגרת קופת גמל בניהול אישי (IRA) (החרגה זו כאמור ביחס לחשבון IRA בלבד).  

תנאי המבצע

1.      זיכוי בגין עמלות הקניה בלבד, כמפורט בהסכם ההתקשרות עם הלקוח, עבור רכישות של תעודות סל של תכלית מדדים בע"מ בתקופת המבצע. מובהר, כי הזיכוי מוגבל לעמלות הקניה בלבד ואינו תקף לגבי עמלות המכירה.

2.      רק לקוח אשר ביצע קניית תעודת סל של תכלית מדדים בע"מ ושילם את מלוא התמורה בתקופת המבצע, יהיה זכאי להשתתף במבצע, בכפוף להוראות תקנון זה.  

3.      אין כפל מבצעים והטבות.

4.      שווי הזיכוי המקסימאלי לחשבון - 500 ₪ לחודש קלנדארי.

5.      הזיכוי בגין עמלות הקניה יתבצע בחודש העוקב.

6.      מיטב דש טרייד תהא רשאית שלא לאפשר להשתתף במבצע ו/או שלא לאפשר לממש את הטבת המבצע לידי מי שהשתתפותו במבצע נעשתה מתוך עבירה ו/או שלא כדין ו/או בניגוד לתקנון זה. 

כללי

1.      מיטב דש טרייד רשאית, על פי שיקוד דעתה הבלעדי, בכל עת, לשנות את המבצע ו/או להפסיקו חלקו ו/או כולו, בכפוף לפרסום הודעה על כך באתר האינטרנט של החברה, ובלבד שהשינוי או הביטול לא יגרעו מזכויות הלקוח ע"פ תקנון המבצע טרום השינוי/ביטול.

2.      מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל תקלה, איחור, שיבוש וכדומה, אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה, שביתה, בעיות תקשורת, אשר אינם תלויים בחברה, לא יחשבו כהפרה של תקנון זה, ולא יזכו את המשתתפים בו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה. 

3.      ניתן לעיין בתקנון המבצע במשרדי החברה ובאתר האינטרנט של החברה.

האמור אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות, המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם ואין באמור משום הבטחת תשואה או רווח. האמור אינו מהווה הצעה או המלצה להחזקת, רכישת או מכירת נייר ערך או נכס פיננסי או לביצוע כל עסקה בהם.

לכל תעודות הסל של תכלית

צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

עבור לתוכן העמוד