ארכיון המלצות וסקירות כלכליות

מאקרו, אגרות חוב וריביות

 חרף זעזועים, הפעילות העולמית נמשכת במלוא המרץ.
 ניתוח מקורות היבוא של יפן.
 הבנק המרכזי האירופי מעלה את הריבית ומאותת על העלאות נוספות.
 הפסדי הון באיגרות החוב של ממשלת גרמניה בעקבות נתוני יצוא טובים.


קרא עוד
מאקרו:
 בחודש פברואר, הגידול נטו באחזקות הזרים בהון מניות הישראליות בבורסה הישראלית הסתכם ב-3 מיליון דולר בלבד.
 מנגד, ובאופן לא מפתיע, הישראלים המשיכו להשקיע בחו"ל .
אגרות חוב:
 שבוע המסחר האחרון התנהל במגמה מעורבת.
 האפיק הממשלתי הצמוד הארוך הניב את תשואת האחזקה הגבוהה ביותר.
 ציפיות האינפלציה עלו בכל הטווחים.
 מדדי איגרות החוב הקונצרניות המשיכו לרשום הפסדי הון גם השבוע, התל-בונד 20 רשם תשואה שלילת מתחילת השנה בעקבות הפסדי ההון בשבוע האחרון.
קרא עוד
מאקרו, אגרות חוב וריביות

 דוח התעסוקה האמריקאי לחודש מארס – נמשכת הירידה בשיעור האבטלה.
 הסקטור הפרטי מייצר מקומות עבודה בעוד שהממשלתי גורע.
 מבחני המאמץ לחברות הפיננסים באירלנד מביאים לכדי ירידה בדירוג המדינה.
 הבנק המרכזי האירופי צפוי לשנות השבוע את הריבית, לראשונה מאז 2009.

מניות
 שבוע נוסף חיובי, בשוקי המניות בעולם.
 תנאי השוק טובים – ירידה בתנודתיות ופעילות ערה בתחום המיזוגים והרכישות תומכים במגמה חיובית.
 להערכתנו, שוק המניות נותר אטרקטיבי. ישנה עדיפות לסקטורים: אנרגיה, חומרי-גלם ומוצרי צריכה.
קרא עוד
מאקרו:
 הריבית המוניטרית במשק עלתה ביום שני האחרון ב-50 נ"ב, לכדי 3%.
 סיכוי גבוה להותרת הריבית למאי ללא שינוי. עם זאת, הפתעה במדד או עלייה מחודשת בציפיות האינפלציה תזרז העלאת ריבית נוספת.
 שוק הדיור ממשיך לספק אינדיקטורים של רגיעה בביקושים.
אגרות חוב:
 סערה בשוק איגרות החוב בעקבות החלטת הריבית.
 העקומים הממשלתיים משתטחים. המדדים השקליים מניבים תשואה עודפת על פני הצמודים, תוך רווחי הון באיגרות החוב השקליות הארוכות. התל-בונד השקלי נותר ללא שינוי.
 ציפיות האינפלציה ירדו בכל הטווחים. בטווחים הקצרים הן עדיין מעל ליעד.
 בנק ישראל מזהיר מפני הצטמצמות המרווחים של האיגרות הקונצרניות מהממשלתיות.
 שילוב של ממשלתי בעל מח"מ קצר וקונצרני במח"מ ארוך נראה מתאים לתקופה הנוכחית.
קרא עוד
מאקרו, אגרות חוב וריביות

 על רקע זעזועים פוליטיים ואי אישור תוכנית קיצוצים, דירוג החוב של פורטוגל נפגע.
 כתוצאה, פרמיית ה-CDS של פורטוגל עולה בשבוע האחרון ב-46 נ"ב.
 החוב הקונצרני העולמי מושך משקיעים, ודי בצדק.
 רמת הסיכון של החוב הקונצרני בירידה.

מניות

 בשבוע שחלף, מגמה חיובית בשוק המניות.
 עליות מחירים נאות נרשמו בקבוצת האנרגיה והטכנולוגיה. מנגד, הבנקים והסקטורים הדפנסיביים חתמו את הרשימה.
 להערכתנו, שוק המניות נותר אטרקטיבי. ישנה עדיפות לסקטורים: אנרגיה, חומרי-גלם ומוצרי צריכה.
קרא עוד
מאקרו:
 התנאים המאקרו כלכליים והפיננסיים תומכים בכך כי נגיד בנק ישראל יעלה את הריבית ביום שני הקרוב ב-0.25% לרמה של 2.75%.
 ריבית בנק ישראל תגיע לרמה של 3.25% בסוף השנה ולכדי 3.5% בעוד 12 חודשים.
 בנק ישראל רומז על המשך התערבות בשוק הדיור והמשכנתאות.
 נתוני הפדיון לרשתות השיווק טובים ברמה החודשית, אך פחות מעודדים ברמה השנתית.

אגרות חוב:
 מגמה מעורבת בשוק איגרות החוב הממשלתי עם נטייה להפסדי הון.
 ציפיות האינפלציה הנגזרות משוק ההון ירדו במעט השבוע, אך הן עדיין גבוהות.
 המרווח בין מדדי התל-בונד לאיגרות הממשלתיות המתאימות הצטמצם בחדות השבוע
קרא עוד
מאקרו, אגרות חוב וריביות

 נמשכות הפחתות הדירוג במדינות ה-PIIGS. השבוע, היה תורה של פורטוגל.
 ספרד מנפיקה בהצלחה חוב ל-10 ול-30 שנה.
 רווחי הון בשוק הסולידי הממשלתי.
 שיתוף פעולה כלל עולמי למכירת הין היפני.

מניות

 חרף אסון הטבע ביפן, וירידה של 9% במדד ה-Topix בשבוע שחלף, שוק המניות היה רגוע מכפי שניתן לחשוב והתנהל תוך שיקולי סיכוי\סיכון.
 חברות הכרייה והבנייה רשמו תשואות חיוביות נאות בשבוע האחרון. ספקיות החשמל איבדו כ-19% מערכן.
 גם בהמשך, ישנם ענפים הצפויים להניב תשואה עודפת על מדד השוק כגון: כרייה, בנייה ותרופות.
קרא עוד
מאקרו:
 מדד המחירים לצרכן, לחודש פברואר 2011, עלה, ב-0.3%.
 אנו צופים כי בבנק ישראל יבחרו בסוף החודש שוב להעלות את הריבית ב-25 נ"ב, לכדי 2.75%.
 השפעת האסון ביפן על סך היצוא הישראלי צפויה להיות קטנה יחסית.
 נתוני המדד המשולב מצביעים על המשך הצמיחה במשק.

אגרות חוב:
 מגמה מעורבת בשוק איגרות החוב.
 ציפיות האינפלציה הנגזרות משוק ההון ירדו בטווחים הקצרים.
 מידת האטרקטיביות של ההשקעה בחלקו הבינוני-ארוך של העקום הממשלתי עולה.
קרא עוד
• מדד המחירים לצרכן לחודש פברואר 2011 עלה ב-0.3%, גבוה במעט מהתחזיות.
• בחודש הנדון נרשמו התייקרויות בקרב מוצרים ושירותים רבים. למעשה, רק קבוצה אחת (הלבשה והנעלה), מתוך 10 הכלולות במדד רשמה הוזלה במחיריה. נראה שהמוכרים ניצלו את המומנטום ל"גלגל" את ההתייקרויות לצרכנים.
• המחירים לצרכן בחודש מארס צפויים לעלות בשיעור של 0.4%.
• מדד המחירים לצרכן בשנת 2011 צפוי להתייקר ב-3.5% וב-2.8 ב-12 החודשים הבאים.
• בעקבות המדד הגבוה, וההפתעה במחירי המזון, אנו צופים כי בבנק ישראל יחליטו להעלות את ריבית בנק ישראל ב-25 נ"ב ל-2.75% בהחלטת הריבית הקרובה (28.3). לאחריו, תהיה עצירה למספר חודשים של הריסון המוניטרי.

קרא עוד
 חרף המאמצים, דירוג החוב של ספרד מקוצץ. גם דירוג החוב של יוון פוחת.
 ה-CDS ופער התשואה לעומת האג"ח הגרמנית עולה במדינות ה-PIIGS.
 הזהב כבר אינו מכשיר המגן מפני אינפלציה.
 וגם כמה מילים על יפן...

קרא עוד
מאקרו:
 הכנסות המדינה ממיסים ממשיכות להיות גבוהות מהיעד. הממשלה צפויה לעמוד ביעד הגרעון בשנת 2011.
 בבנק ישראל ניצלו את השפעת המצב הגיאו-פוליטי על שער החליפין בכדי להעלאות את הריבית.
 עדיין ללא השפעת התמורות במזרח התיכון - השקעות תושבי חו"ל במניות ואג"ח בחודש ינואר מקומיות היו גבוהות משמעותית מהממוצע של שנת 2010
 המשק הישראלי צמח ב-4.6% בשנת 2010. הסקטור העסקי התרחב ב-5.5%. אנו צופים לצמיחה של 4.5% בשנת 2011.

אגרות חוב:
 מגמה שלילית בשוק איגרות החוב הן באפיק הממשלתי והן באפיק הקונצרני
 זאת, למרות ירידת פרמיית ה-CDS של ישראל והייסוף בשקל
 ציפיות האינפלציה הנגזרות משוק ההון נותרו ללא שינוי בסיכום השבועי
 המרווחים בין מדדי התל-בונד לבין הממשלתיות המתאימות עלו השבוע.
קרא עוד
עיקרי הדברים:

• בנק ישראל החליט להעלות את הריבית לחודש מארס 2011 ב-25 נ"ב, לרמה של 2.50%.
• בדומה לחודש הקודם, העיתוי היה נוח, לאחר מדד ינואר (עלייה של 0.2%) ובתמיכה של נתוני הצמיחה.
• אנו צופים, כי הריבית לחודש אפריל 2011 תישאר על כנה, ברמה של 2.50%.
• העלאת הריבית הבאה (25 נ"ב) תתרחש בעוד חודשיים, בשלהי אפריל, בהחלטת הריבית לחודש מאי. בסוף 2011 תגיע הריבית ל-3%
• בסוף המסמך מצורפת השוואה מסוג "ראש בראש", של ההחלטה האחרונה אל מול הקודמת. קרי, היכן שונו הטקסטים...

קרא עוד
מאקרו, אגרות חוב וריביות

 האינפלציה באנגליה טיפסה לרמה של 4%. גם ב-3G נרשמה האצה באינפלציה בתקופה האחרונה.
 יוון וגם ספרד מנסות למצוא דרכים להשיב את אמון המשקיעים אליהן.
 הנפקת חוב בספרד לא זוכה להצלחה גבוהה. הספרדים לא מגייסים את מלוא הסכום.
 על רקע המתיחויות במזרח התיכון, רווחי הון בשוקי איגרות החוב המרכזיים.

קרא עוד
צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

פעיל ואינו מוצג
דלג על פעיל ואינו מוצג
עבור לתוכן העמוד