המלצת קניה למנית גולף במחיר יעד של 18.08 ש"ח / מורן גבאי

14/05/2012

גולף-עדכון לאחר תוצאות רבעון 1, 2012

 

גולף פרסמה הבוקר את תוצאות רבעון ראשון 2012 ולאחר שיחה עם הנהלת החברה אנו מעדכנים את המודל ומחיר היעד. Q1/2012:

 

אופנת ההלבשה - ההכנסות בתחום זה הסתכמו ברבעון ראשון 2012 ב-73.9 מיליון ₪ ושיקפו צמיחה שלילית של 6.8%. למרות שהיינו מצפים לגידול בהכנסות בתחום עם התארכות החורף לתוך הרבעון, ההכנסות נפגעו בשל ירידה במכירות קולקציית הקיץ שהייתה אמורה להתחיל להימכר בפברואר 2012. הרווח התפעולי בתחום הסתכם ברבעון ראשון 2012 ב-0.2 מיליון ₪ בלבד (0.2% מהמחזור) וזאת ביחס ל-0.7 מיליון ₪ (0.9% מהמחזור) ברבעון המקביל ב-2011. הירידה בשיעור הרווח התפעולי נבעה מהפגיעה בהכנסות ומגידול בהוצאות המכירה ושיווק שכללו עלויות מתוספת שטחי מסחר (שאינן מניבות רווחים באופן מיידי) ומעליית שכר מינימום. לראשונה, גולף מפרסמת גם נתונים על פדיון למ"ר (מ"ר נמדד נטו ואינו מכיל מחסנים) וגידול במכירות ב-SSS (בדומה לדיווחי קמעונאיות המזון). לפי נתונים אלה ניתן לראות כי בשנת 2011 למרות הגידול במ"ר (חלקו גם הודות לרכישת בלו בירד), הפדיון למ"ר ירד מ-1,362 ₪ למ"ר לחודש לרמה של 1,334 ₪ למ"ר לחודש. כמו כן, בבחינת ה-SSS ניתן לראות ירידה של 1.5%. המסקנה העולה מכך היא כי בשנת 2011 הגידול בהכנסות נבע בעיקרו מרכישת רשת בלו בירד ולא מצמיחה אורגנית בתחום.

 

לגבי רשת בלו בירד, לאחר שבשנת 2011 הרווחיות של הפעילות התאזנה, ברבעון ראשון 2012 הפעילות הפסידה שוב בשל עונתיות המותג – פעילות בלו בירד מזוהה עם בגדי ים וקיץ ולכן הרבעונים החזקים של הפעילות הינם הרבעון השני והשלישי.

 

אופנת הבית - ההכנסות בתחום הסתכמו ברבעון ראשון 2012 ב-80.4 מיליון ₪ ושיקפו צמיחה של 10.8% בהכנסות ביחס לרבעון המקביל ב-2011. חשוב לציין כי אופנת הבית מוטה יותר לעונתיות הנובעת מהחגים – השנה פסח חל ב-6/4/12 ולכן השפעתו חולקה בין הרבעון הראשון והרבעון השני. בחודש מרץ נרשמה עלייה מאסיבית בפעילות זו. הרווח התפעולי בתחום הסתכם ברבעון ראשון 2012 ב-9 מיליון ₪ (11.2% מהמחזור) וזאת ביחס ל-8.3 מיליון ₪ (11.5% מהמחזור) ברבעון המקביל ב-2011. שיעור הרווח התפעולי נפגע בשל הירידה בשיעור הרווח הגולמי (שנבע מהגדלת שיעור ההנחות והמבצעים) ומגידול בהוצאות המכירה והשיווק שכללו גם הם תוספות שטחי מסחר ועליית שכר מינימום. נתוני הפדיון למ"ר לשנת 2011 ניתן לראות כי בשנת 2011 השמירה על גובה ההכנסות נבעה מהגידול בשטחי מסחר שקוזזה בירידה ב-SSS (-1.6%).

בבחינת התוצאות הכוללות של גולף ניתן לראות כי ההכנסות הסתכמו ברבעון ראשון 2012 ב-154.5 מיליון ₪ ושיקפו צמיחה של 1.6% אשר נבעה כולה ממגזר אופנת הבית (הודות לתזמון חג הפסח). הרווח הגולמי הכולל הסתכם ברבעון ראשון 2012 ב-91.6 מיליון ₪ (59.3% ממחזור המכירות) וזאת ביחס ל-88.3 מיליון ₪ ברבעון המקביל ב-2011 (58.1% מהמחזור). השיפור בשיעור הרווח הגולמי נבע מירידה במלאי האיטי והמת. הרווח התפעולי הכולל הסתכם ברבעון ראשון 2012 ב-9.3 מיליון ₪ (6% מהמחזור) וזאת ביחס ל-9.1 מיליון ₪ ברבעון המקביל ב-2011 (6% מהמחזור).

בפילוח לפי מגזרים ציינו כי הוצאות המכירה והשיווק גדלו גם באופנת הבית וגם באופנת ההלבשה – הביטוי לכך מהותי מאוד בדוחות הכוללים – שיעור הוצאות המכירה והשיווק ברבעון ראשון 2012 הסתכם ב-49.1% וזאת ביחס ל-47.7% ברבעון ראשון 2011. משיחות עם החברה נראה כי אבסולוטית הוצאות המכירה והשיווק ימשיכו לעלות גם השנה עם פתיחת שטחי מסחר חדשים ולכן אנו לא מצפים להתמתנותם. סך הכול הרווח הנקי הסתכם ברבעון ראשון 2012 ב-7.1 מיליון ₪ (4.6% מהמחזור) וזאת ביחס ל-6.3 מיליון ₪ (4.1% מהמחזור) ברבעון ראשון 2010.

 

צפי Q2/2012 - אפקט עונתיות חג הפסח ימשיך לתוך הרבעון השני של 2012 ואת השפעתו נראה בשני התחומים, אך בעיקר בתחום הבית. אנו צופים כי סך ההכנסות ברבעון שני 2012 יסתכמו ב-188 מיליון ₪ וישקף צמיחה של 0.9%. אנו סבורים כי דחיית מכירות קולקציית הקיץ מרבעון ראשון לרבעון שני בשילוב עם חג הפסח יתרמו לצמיחה של 10% בהכנסות אופנת ההלבשה. מנגד, אנו סבורים כי הכנסות אופנת הבית יקטנו ב-9% ביחס לרבעון המקביל בשל עיתוי חג הפסח שחל השנה שעברה ברבעון שני בלבד. מבחינת שיעור רווח גולמי אנו צופים כי יעמוד על 61.7% ברבעון שני 2012 וזאת ביחס ל-63.7% ברבעון שני 2011. שיעור הרווח הגולמי ישחק בעיקר בשל עיתוי חג הפסח (במהלך חג הפסח שיעור הרווח הגולמי נוטה להיות גבוה יותר מכוון שהשנה לא חל ברבעון שני בלבד אנו צופים כי יפגע באופן יחסי לרבעון המקביל ב-2011). בהתאם, אנו מניחים כי שיעור הרווח התפעולי יסתכם ב-16% וזאת ביחס ל-17.9% ברבעון שני 2011. הפגיעה צפויה לנבוע כולה מהפגיעה בשיעור הרווח הגולמי בעוד ששיעור הוצאות המכירה ושיווק והוצאות ההנהלה וכלליות לא צפויות לרדת. חשוב לציין כי אנו סבורים כי ברבעון שני 2012 נחזור לראות שיעורי רווח תפעולי נורמאליים בפעילות אופנת הבית בזכות חג הפסח ובזכות התחלת מכירות קולקציית הקיץ שנדחתה מרבעון ראשון 2012. סך הכול אנו סבורים כי הרווח הנקי של גולף יסתכם ברבעון שני 2012 ב-23.1 מיליון ₪ (12.3% מהמחזור) וזאת ביחס ל-25.6 מיליון ₪ (13.7% מהמחזור).

 

מכפילי הרווח החזויים לשנים 2012 ו-2013 עומדים על 8.5 ו-8.4 בהתאמה. אם נבחן את מכפילי הרווח החזויים בנטרול המזומנים בידי החברה נראה כי המכפילים לשנים 2012 ו-2013 עומדים על 6.9 ו-6.8 בהתאמה.

 

 

*** מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ, בהסתמך על מידע אשר נאסף ו/או מתבסס על מידע הזמין לציבור ממגוון מקורות. מיטב ניהול השקעות בע"מ מניחה שמידע זה הוא מהימן ואינה מבצעת בדיקה עצמאית של המידע. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מסמך זה אינו מתיימר להיות ניתוח מלא של כל העובדות והנסיבות הקשורים בו והדעות המובאות בו, כולן או חלקן, עשויות להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. קורא מסמך זה אינו יכול להניח כי הסתמכות על המסמך או שימוש בו יצרו עבורו רווחים. מיטב בית השקעות בע"מ, כל חברה הנשלטת על-ידה, במישרין או בעקיפין, מיטב בית השקעות בע"מ, כל חברה הנשלטת על-ידה, במישרין ובעקיפין, וכן כל בעל שליטה, נושא משרה ועובד במי מהן אינם אחראיים לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה או השתמש בו, כולו או חלקו. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה בניירות ערך או בנכסים פיננסיים. מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה להחזקת, רכישת או מכירת נייר ערך או נכס פיננסי או לביצוע כל עסקה בהם. מיטב ניהול השקעות בע"מ היא חברת בת בבעלות מלאה של מיטב בית השקעות בע"מ. מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה, הישירה או העקיפה, עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה, הנפקת מכשירים פיננסיים וחיתום, ועשוי להיות למי מהן או למי מבעלי השליטה, נושאי המשרה או העובדים בהן, עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או רכישה ו/או מכירה ו/או ביצוע עסקה, בהתאם למגבלות הדין, עבור עצמם ו/או עבור אחרים, בניירות ערך ו/או בנכסים פיננסיים הנזכרים במסמך. כן, עשויה מיטב בית השקעות בע"מ, חברות בשליטתה, הישירה או העקיפה, ובעלי שליטה, נושאי משרה או עובדים במי מהן להיות בעלי קשרים עסקיים עם התאגידים הנזכרים במסמך זה או הקשורים בהם, לרבות לקבל או להעניק להם שירותים שונים. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב ניהול השקעות בע"מ ו/או למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, הישירה או העקיפה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

פעיל ואינו מוצג
דלג על פעיל ואינו מוצג
עבור לתוכן העמוד