מיטב sell side- סקירה שבועית שוק המניות: דלק רכב, כיל ועוד...

28/11/2011
• כיל: כיל פרסמה דוחות כספיים עבור הרבעון השלישי. המכירות גדלו ב- 36% ביחס לרבעון המקביל והסתכמו בכ- 1.9 מיליארד דולר, ביחס לרבעון השני של השנה  קטנו המכירות בכ- 2%. הרווח התפעולי ברבעון השלישי הגיע לכ- 556 מיליון דולר לעומת 319 ברבעון המקביל, גידול של 74%, ביחס לרבעון השני עלה הרווח התפעולי בכ- 2.4%. הרווח הנקי גדל ב- 80% ביחס לרבעון המקביל והסתכם בכ- 436 מיליון דולר, ביחס לרבעון השני גדל הרווח הנקי ב 1.4%. דירקטוריון כיל הודיע על חלוקת דיבידנד בסך 300 מיליון דולר.

• דלק רכב – החברה פרסמה את דוחותיה לרבעון השלישי, ובהם הציגה הפסד של 100 מיליון שקל, בעיקר על רקע התחזקות היין, שגרמו להוצאות מימון של 178 מ' ₪ ברבעון. מכירותיה של החברה ירדו ב-21% לעומת הרבעון המקביל אשתקד והסתכמו בכ-838 מיליון שקל .

• פרטנר -   פרטנר פרסמה את הדוחות הכספיים עבור רבעון 3, ההכנסות רשמו ירידה של 9% לעומת הרבעון השני של השנה, הירידה נובעת בעיקר ממכירות נמוכות של ציוד. ה- EBITDA הסתכם ב 529 מיליון ₪ לעומת 586 מיליון ₪ ברבעון השני של השנה. החברה הודיעה על חלוקת דיבידנד רבעוני בשיעור של 140 מיליון ₪ שמהווים 80% מן הרווח הנקי. הדוחות מפתיעים לטובה בתחום שרותי הסלולר ומאכזבים בתחום מכירות הציוד ובתחום הפעילות הקווית.

• אל על  - החברה פרסמה את דוחותיה לרבעון השלישי. עלייה של 47% במחיר הדלק הסילוני הביאה את אל על לירידה של 50% ברווח הנקי ברבעון השלישי. הכנסות החברה ברבעון גדלו אמנם ברבעון השלישי ב-6.5% ל-602 מיליון דולר אך הרווח הנקי של החברה ברבעון הסתכם ב-21 מיליון דולר לעומת 42.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. העלייה החדה במחירי הדלק הסילוני, הסבירו בדו"חות החברה, הגדילה את ההוצאה על דלק לשיעור של 34.1% מהמחזור, בהשוואה ל-28.3% ברבעון השלישי ב-2010. 

• בנק דיסקונט - דירקטוריון בנק דיסקונט אישר, את מיזוג הבנק עם בנק דיסקונט למשכנתאות, חברת בת בבעלותו המלאה. המהלך יוביל לחיסכון ניכר בהוצאות כתוצאה מצמצום כפילויות ואיחוד יחידות מטה וכן יתרום לגידול בהכנסות כתוצאה ממצוי הפוטנציאל הקיים בפעילות העסקית.

• אסם - דיווחה על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי והציגה עלייה ברווחים ובהכנסות. הכנסות החברה ברבעון השלישי הסתכמו ב-1.04 מיליארד שקל לעומת 986 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של 5.9%. את העלייה במכירות מסבירה החברה בעיתוי חגי תשרי ושיפור הפעילות בחו"ל. עם זאת, המכירות לשוק המקומי בתקופת הרבעון השלישי הסתכמו לסך 882 מיליון שקל בהשוואה לסך של 824 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 7.1%.
הרווח הנקי של החברה ברבעון צמח ב-12.2% ל-101.9 מיליון שקל לעומת 90.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. את הגידול ברווח מסבירים בחברה גם בצמצום הוצאות מימון עקב פירעון התחייבויות ארוכות מועד.

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

פעיל ואינו מוצג
דלג על פעיל ואינו מוצג
עבור לתוכן העמוד