טבע - הרבעון השני צפוי להיות בינוני ויחסית חסר חשיבות / מיטב ברוקרז' - 25.7.11

טבע צפויה לפרסם רבעון שני בינוני בבוקר של יום רביעי ה-27 ביולי. יש לציין כי הצמיחה האורגנית ברבעון (ללא רציופארם) צפויה להיות אפסית וכנראה אף שלילית.

 

$m

2Q11E

1Q11A

2Q10A

Sales

4,256

4,080

3,800

Op Income

1,170

1,114

1201

Net Income

969

936

981

EPS

1.08

1.04

1.08

 

אנו צופים מכירות קופאקסון חזקות של 950 מיליון דולר ברבעון בעיקר בעקבות עליות מחירים בשנת 2010 של כ-25%.


לאחר ירידות משמעותיות במכירות הגנריות בצפון אמריקה ברבעון הרביעי של 2010 וברבעון הראשון של 2011, הסעיף הזה ימשיך להיות הנקודה המסקרנת ביותר ברבעון השני. מכירות רציופארם בקנדה אמנם צפויות לעזור מעט אך תחרות והעדר השקות בלעדיות ימשיכו להעיב על התמונה.


טבע ממשיכה לייצר תזרים מזומנים חופשי של כמיליארד דולר ברבעון, בממוצע. אין ספק שייצור המזומנים המרשים הזה הוא נקודת זכות לטובת טבע ומאפשר לה לרכוש חברות גדולות ואף להתאושש מרכישות גרועות. תשואת המזומן החופשי עומדת על כמעט 10%, נתון גבוה שמשקף את ירידת מחיר המניה בשנה האחרונה אך מאידך מרמז על חוסר האמון של השוק ביכולתה של ההנהלה להשתמש במזומן בצורה מיטבית.


לבסוף, נציין כי השוק לא צפוי לייחס לרבעון חשיבות רבה. תשומת הלב היא על תוצאות הניסוי של ביוג'ן לתרופה האוראלית לטרשת נפוצה שאמורה להתפרסם בספטמבר וכן על יכולתה של טבע לעמוד בתחזיות השנתיות שלה לצמיחה אורגנית, דבר שנראה כרגע חסר סיכוי ללא השקת ענק.

 

גילוי נאות והערות כלליות - מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות, בהסתמך על מידע אשר נאסף ו/או מתבסס על מידע הזמין לציבור ממגוון מקורות. מיטב בית השקעות מניחה שמידע זה הוא מהימן ואינה מבצעת בדיקה עצמאית של המידע. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מסמך זה אינו מתיימר להיות ניתוח מלא של כל העובדות והנסיבות הקשורים בו והדעות המובאות בו, כולן או חלקן, עשויות להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. קורא מסמך זה אינו יכול להניח כי הסתמכות על המסמך או שימוש בו יצרו עבורו רווחים. מיטב ברוקראז' בע"מ, כל חברה הנשלטת על-ידה, במישרין או בעקיפין, מיטב ברוקראז' בע"מ, כל חברה הנשלטת על-ידה, במישרין ובעקיפין, וכן כל בעל שליטה, נושא משרה ועובד במי מהן אינם אחראיים לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה או השתמש בו, כולו או חלקו. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה בניירות ערך או בנכסים פיננסיים. מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה להחזקת, רכישת או מכירת נייר ערך או נכס פיננסי או לביצוע כל עסקה בהם. מיטב ניהול השקעות בע"מ היא חברת בת בבעלות מלאה של מיטב בית השקעות בע"מ. מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה, הישירה או העקיפה, עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה, הנפקת מכשירים פיננסיים וחיתום, ועשוי להיות למי מהן או למי מבעלי השליטה, נושאי המשרה או העובדים בהן, עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או רכישה ו/או מכירה ו/או ביצוע עסקה, בהתאם למגבלות הדין, עבור עצמם ו/או עבור אחרים, בניירות ערך ו/או בנכסים פיננסיים הנזכרים במסמך. כן, עשויה מיטב בית השקעות בע"מ, חברות בשליטתה, הישירה או העקיפה, ובעלי שליטה, נושאי משרה או עובדים במי מהן להיות בעלי קשרים עסקיים עם התאגידים הנזכרים במסמך זה או הקשורים בהם, לרבות לקבל או להעניק להם שירותים שונים. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב ניהול השקעות בע"מ ו/או למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, הישירה או העקיפה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

ניגוד עניינים - מיטב בית השקעות ו/או תאגיד קשור אליה החזיק, במועד פרסום עבודת האנליזה או במהלך 30 יום שקדמו למועד הפרסום, בחשבונות הנוסטרו שלהם או בחשבונות מנוהלים על-ידם, החזקה מהותית בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגידים הנסקרים. בשנה שעברה תאגיד קשור למיטב בית השקעות נטל חלק בהנפקות ציבוריות של החברות בזק, סמייל ופרטנר ו/או חברות הקשורות להן. בשנה הקרובה תאגיד קשור למיטב בית השקעות עשוי להשתתף בהנפקות של ני"ע של התאגידים הנסקרים

צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

פעיל ואינו מוצג
דלג על פעיל ואינו מוצג
עבור לתוכן העמוד