סקירת מניות קצרה - 29.11.10

הפניקס

 

אנחנו מתחילים לסקר את הפניקס עם המלצת קניה ומחיר יעד של 15.30 ₪ למניה. מחיר היעד הזה מוצדק לדעתנו ע"י הצפי לרווח של357 מיליון ₪ ב-2011 שמשקף תשואה על ההון של 18%.

ביטוח כללי - הפניקס מדווחת על תוצאות חיתום טובות בהרבה מהממוצע בענף (LOSS RATIOשל 67% לעומת ממוצע של 77% לתעשייה)כך שאנחנו צופיםרווחים סבירים גם בשנת 2011 חרף הירידה הצפויה של רווחי השקעות בשל התמחור המלא בשוקי האג"ח והמניות.

ביטוח חיים - אחרי שנים של ירידה בנתח שוק ותוצאות השקעה חלשות עבור העמיתים, הפניקס מתחיל להתאושש ומציג שיעור צמיחה דו-ספרתי בפרמיות מעל ומעבר לממוצע בענף. אנחנו מניחים שחלק ניכר מהגידול נובע ממוצרי ריסק טהור שנהנים מרווחי חיתום גבוהים. בעקבות תוצאות השקעה טובות חלה ירידה בשיעור הביטולים בפוליסות, מרמה של 2.9% ב-2008 לרמה של-2.5% (עדיין גבוה ביחס לתעשייה)והחברה צפויה להתחיל לגבות דמי ניהול משתנים החל מ-2011 (כשנה אחרי יתר התעשייה).

פנסיה - בתור חברת הביטוח הגדולה היחידה שלא רכשה קרן פנסיה, פניקס נלחמת על נתח שוק תוך גישה אגרסיבית לגבי תמחור ותמריצים לסוכנים. צעד זו נכון אסטרטגית כי קרנות הפנסיה הפכו למוצר העיקרי בשוק החיסכון ארוך הטווח. גידול בהיקף נכסי הפנסיה יכסה את הוצאות התקורה הגבוהותהקשורות למוצר ויהפוך את הפניקס ליותר אטרקטיבית עבור בתי ההשקעות שרוצים לחדור לתחום דרך רכישות (כגון פסגות ודש).

גמל -היקף נכסי קופ"ג והרווח מהתחום נשאר סטטי בהתאם למגמות בתעשייה כולה.

ביטוח בריאות - ניכרת ירידה ברווחיות בתחום הן בשל התמתנות רווחי השקעה והן בשל עלייה בתביעות. החברה סבורה שיש מקום לעלות תעריפים. אולם, בשוק כה תחרותי אנחנו בספק אם עליית מחירים, אם תהייה, תכסה במלואה את העלייה בתביעות. במקרה כזה, המחויבות של הפניקס לשמור על מרווחי חיתום נאותים תעמוד למבחן.

הצפת ערך – החברה מחזיקה בנכסים (כגון בתי אבות, חברת מימון גמא) שאינם בליבת העסקים וניתן למכור אותםכדי להקטין מינוף. בנוסף, אפשר לנסות להעמיק את הסינרגיה בין חברת הבת אקסלנס לבין חברת האם בשל כפילות מסוימות בין החברות (בתחום קופ"ג, מערך ההשקעות, ושירותי בק אופיס).

דיבידנים- מבנה ההון יציב ואנחנו צופים שהחברה תכריז על דיבידנד צנוע ב-2011.

לסיכום: אנחנו רואים הרבה קווי דמיון בין כלל ביטוח לבין הפניקס. שתי החברות נכנסו למשבר ב-2008 עם מינוף גבוה ורווחיות יחסית נמוכה. שתיהן הגיעו למסקנה שצריך להוריד את התלות של תוצאות הרווח והפסד בשוק ההון. לדעתנו, פניקס התקדמה מהר יותר בשיפור תוצאות החיתום. לעומת זאת, כלל ביטוח הצליחה להוריד מינוף בצורה חדה יותר מפניקס ולכן כבר חזרה לחלק דיבידנדים. בשורה התחתונה אנחנו מעדיפים את הפניקס (שיעורי רווח יותר טובים, מינוף עדיין גבוה יחסית) על פני כלל (שיעורי רווחיות יותר נמוכים, פחות ממונף, תשואת דיבידנד נדיבה יותר).

 

דיסקונט

דו"ח חזק, בעיקר בגלל ירידה חדה בהפרשות לחומ"ס: בנק דיסקונט מדווח על דו"ח חזק לרבעון השלישי. הרווח הנקי מסתכם ב-288 מיליון ₪ (המשקף תשואה על ההון קרוב ל-11%) לעומת הצפי שלנו ל-198 מיליון ₪.

הכנסות המימון היו מעבר לצפי בגלל מימוש רווחים בתיק הזמין בהיקף של 89 מיליון ₪. אולם, ההפתעה הגדולה הייתה בשיעור ההפרשה לחומ"ס שירד באופן ניכר לעומת רבעון הקודם.

סך החוב הבעייתי (ללא השגחה מיוחדת) דווקא עלתה ברבעון אבל חלה ירידה גדולה בחובות תחת השגחה מיוחדת. הוצאות השכר גם היו נמוכות מהצפי, כנראה בגלל רווחים בגין הייעודה לפיצויים. הרווח החזק הגדיל את הלימות ההון הראשוני הליבה שעומד על 7.4% בסוף הרבעון, עדיין מתחת למינימום של 7.5% הנדרש על ידי בנק ישראל, אבל מדובר בשיפור לעומת ה-7.25% ביוני.

למידע נוסף אודות - שוק ההון

גילוי נאות והערות כלליות

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב ברוקראז' בע"מ, בהסתמך על מידע אשר נאסף ו/או מתבסס על מידע הזמין לציבור ממגוון מקורות. מיטב ניהול השקעות בע"מ מניחה שמידע זה הוא מהימן ואינה מבצעת בדיקה עצמאית של המידע. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מסמך זה אינו מתיימר להיות ניתוח מלא של כל העובדות והנסיבות הקשורים בו והדעות המובאות בו, כולן או חלקן, עשויות להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. קורא מסמך זה אינו יכול להניח כי הסתמכות על המסמך או שימוש בו יצרו עבורו רווחים. מיטב ברוקראז' בע"מ, כל חברה הנשלטת על-ידה, במישרין או בעקיפין, מיטב ברוקראז' בע"מ, כל חברה הנשלטת על-ידה, במישרין ובעקיפין, וכן כל בעל שליטה, נושא משרה ועובד במי מהן אינם אחראיים לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה או השתמש בו, כולו או חלקו. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה בניירות ערך או בנכסים פיננסיים. מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה להחזקת, רכישת או מכירת נייר ערך או נכס פיננסי או לביצוע כל עסקה בהם. מיטב ניהול השקעות בע"מ היא חברת בת בבעלות מלאה של מיטב בית השקעות בע"מ. מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה, הישירה או העקיפה, עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה, הנפקת מכשירים פיננסיים וחיתום, ועשוי להיות למי מהן או למי מבעלי השליטה, נושאי המשרה או העובדים בהן, עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או רכישה ו/או מכירה ו/או ביצוע עסקה, בהתאם למגבלות הדין, עבור עצמם ו/או עבור אחרים, בניירות ערך ו/או בנכסים פיננסיים הנזכרים במסמך. כן, עשויה מיטב בית השקעות בע"מ, חברות בשליטתה, הישירה או העקיפה, ובעלי שליטה, נושאי משרה או עובדים במי מהן להיות בעלי קשרים עסקיים עם התאגידים הנזכרים במסמך זה או הקשורים בהם, לרבות לקבל או להעניק להם שירותים שונים. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב ניהול השקעות בע"מ ו/או למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, הישירה או העקיפה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

 

ניגוד עניינים

מיטב ברוקראז' בע"מ ו/או תאגיד קשור אליה החזיק, במועד פרסום עבודת האנליזה או במהלך 30 יום שקדמו למועד הפרסום, בחשבונות הנוסטרו שלהם או בחשבונות מנוהלים על-ידם, החזקה מהותית בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגידים הנסקרים.

בשנה שעברה  תאגיד קשור למיטב ברוקרז' בע"מ נטל חלק בהנפקות ציבוריות של החברות  הנסקרות

בשנה הקרובה תאגיד קשור למיטב ברוקרואז' בע"מ  עשוי להשתתף בהנפקות של ני"ע של התאגידים  הנסקרים

 

צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

פעיל ואינו מוצג
דלג על פעיל ואינו מוצג
עבור לתוכן העמוד