עדכון מניות - תקשורת, סלולר ובנקים - 19.10.10

תקשורת וסלולר:

עפ"י העיתונות חברת ווירג'ין מובייל, המפעיל הווירטואלי הגדול והמצליח בעולם, עתידה להיכנס לארץ דרך שותפות עם קבוצת אלון. בהנחה שהמידע נכון, הידע והיכולות )כולל הנחת כמות על טלפונים( של ווירג'ין יכולים להקפיץ מדרגה את הסיכון לחברות הסלולר. אנו רואים במפעילים ווירטואלים סכנה רצינית לשלוש החברות הקיימו תבשל הפרש המחירים העצום הקיים בשוק בין מחיר לעסקים לבין מחיר לצרכנים פרטיים והאפשרות התיאורטית להציע הנחות של עשרות אחוזים ולזכות בנתח שוק משמעותי. הדבר נכון בעיקר מאחר שכוח המותג של חברות הסלולר הוא כמעט חסר משמעות לעומת הטלפונים עצמם. גם לגבי כוח המותג של ווירגי'ין אנחנו סקפטיים כאשר היכולות והניסיון הם משמעותיים יותר.

סמייל / פרטנר: להערכתנו, הרכישה של סמייל בכ- 1.5 מיליארד שקל מגלמת מחיר מלא לעסקה. על פניו נראה שאין סינרגיה בין החברות, אך התקווה הגדולה באה מכניסת חברת החשמל לשוק תשתיות התקשורת. עפ"י דיווחים בעיתונות, נרקמת עסקת חבילה שעיקרה אישור רכישת סמייל )וכנראה גם רכישת נטוויז'ן ע"י סלקום (בתמורה ליישום חלק של הרפורמה בסלולר).

הוט: עפ"י עיתון דה-מרקר, מסתמן הסדר למכירת מניות הוט של פישמן ומוזס לפטריק דרהי. לפי ההסכם דרהי צפוי להשקיע כ- 1.3 מיליארד ₪ בהגדלת אחזקותיו בחברה(לפי 50 ₪ למניה), שלאחריו יוותרו פישמן ומוזס עם אחזקה של כ- 5% (כל אחד).

בנקים:

בנק ישראל פרסם את המרווח השקלי לחודש אוגוסט (ההפרש בין עלות המקורות/פיקדונות לבין מחיר האשראי), ולפיה קיימת התאמה ברורה בין המרווח השקלי לבין ריבית בנק ישראל. העלאת הריבית העקבית של בנק ישראל בשנה האחרונה תאפשר לבנקים לחזור למרווח שקלי נורמטיבי של כ-3%-3.5% כפי שהיה לפני המשבר. בכך, הסביבה המוניטארית מכינה את הקרקע לתוצאות טובות למערכת הבנקאית בחציון השני של 2010 ואל תוך שנת 2011 . על בסיס מגמה זו, יחד עם התמתנות בשיעורי ההפרשות לחומ"ס יכולים חלק מהבנקים הגדולים (לאומי, פועלים ומזרחי) להניב תשואה על ההון של מעל 13% ברבעונים מסוימים, מה שעשוי לגרום להתרחבות במכפילי ההון הנוכחיים.

בנק הפועלים (קניה, מחיר יעד 18.35 ₪) בהתאם לאסטרטגיית הבנק, הבנק ממשיך להעמיק את החדירה בבנקאות קמעונאית ואשראי צרכני בארץ. הבנק זכה במכרז לאספקת כרטיסי אשראי לממשלה וזכה ביחד עם בנק לאומי במכרז לטיפול במענקי השחרור של הצבא. בנק מזרחי (קניה, מחיר יעד 40 ₪) בטווח הקצר מנית הבנק עלולה לסבול על רקע הכוונה של בנק ישראל לשקול צעדים נוספים בתחום המשכנתאות על מנת לרסן את מחירי הדיור,

כפי שעולה מפרוטוקול דיוני הריבית של בנק ישראל. לדעתנו, בנק ישראל לא ימהר להכריז על צעדים משמעותיים נוספים שיגבילו או ייקרו את האשראי בתחום המשכנתאות (להבדיל אולי מצעדים מינוריים שיעשו הרבה רעשבתקשורת). לפחות על הנייר קיים גידול בהיצע של דירות לשנים הבאות ובנק ישראל ירצה לבחון את ההשפעה של עליית הריבית האחרונה על מחירי הבתים.

בנק דיסקונט (תשואת שוק, מחיר יעד 8.30 ש"ח) על פי הפרסומים בעיתונות הממשלה מתכוונת להפיץ את יתרת האחזקה בבנק דיסקונט (11.7%) בבת אחת כנראה בדצמבר. אנחנו ממשיכים להיות ניטראליים לגבי המניה, הן בשל ההפצה הצפויה והן בשל התוצאות הפושרות. אנו ממליצים לחכות להפצת המניות למשקיעים המעוניינים להגדיל את אחזקתם בבנק.

 

מסמך זה הוכן על- ידי מיטב ברוקראז ' בע"מ, בהסתמך על מידע אשר נאסף ו /או מתבסס על מידע הזמין לציבור ממגוון מקורות . מיטב ניהול השקעות בע "מ מניחה שמידע זה הוא מהימן ואינה מבצעת בדיקה עצמאית של המידע . האמור במסמך זה כולל הערכות , אומדנים ו /או תחזיות . מסמך זה אינו מתיימר להיות ניתוח מלא של כל העובדות והנסיבות הקשורים בו והדעות המובאות בו , כולן או חלקן , עשויות להשתנות ללא מתן הודעה נוספת . קורא מסמך זה אינו יכול להניח כי הסתמכות על המסמך או שימוש בו יצרו עבורו רווחים . מיטב ברוקראז' בע"מ, כל חברה הנשלטת על- ידה, במישרין או בעקיפין , מיטב ברוקראז' בע"מ, כל חברה הנשלטת על- ידה, במישרין ובעקיפין , וכן כל בעל שליטה , נושא משרה ועובד במי מהן אינם אחראיים לכל נזק , אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא , לרבות ישיר ועקיף , שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה או השתמש בו , כולו או חלקו. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם , ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו /או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה ב ניירות ערך או בנכסים פיננסיים. מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה להחזקת , רכישת או מכירת נייר ערך או נכס פיננסי או לביצוע כל עסקה בהם . מיטב ניהול השקעות בע "מ היא חברת בת בבעלות מלאה של מיטב בית השקעות בע "מ. מיטב בית השקעות בע "מ, וכן חברות שבשליטתה , הישירה או העקיפה, עוסקות, בין היתר , בניהול תיקי לקוחות , ניהול קרנות נאמנות , ניהול קופות גמל , ניהול קרנות השתלמות , ניהול קרנות פנסיה , הנפקת מכשירים פיננסיים וחיתום , ועשוי להיות למי מהן או למי מבעלי השליטה , נושאי המשרה או העובדים בהן , עניין אישי במסמך זה , לרבות החזקה ו/או רכישה ו /או מכירה ו /או ביצוע עסקה , בהתאם למגבלות הדין , עבור עצמם ו /או עבור אחרים , בניירות ערך ו /או בנכסים פיננסיים הנזכרים במסמך . כן, עשויה מיטב בית השקעות בע "מ, חברות בשליטתה , הישירה או העקיפה, ובעלי שליטה , נושאי משרה או עובדים במי מהן להיות בעלי קשר ים עסקיים עם התאגידים הנזכרים במסמך זה או הקשורים בהם , לרבות לקבל או להעניק להם שירותים שונים . כל הזכויות , לרבות זכויות הקניין הרוחני , במסמך זה ובתוכנו , שייכות למיטב ניהול השקעות בע "מ ו/או למיטב בית השקעות בע "מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה , הישירה או העקיפה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא , לרבות להפיצו ולהעתיקו , ללא קבלת אישורן מראש ובכתב

 

 

צור קשר
דלג על צור קשר

לפרטים נוספים ולקבלת הצעה

פעיל ואינו מוצג
דלג על פעיל ואינו מוצג
עבור לתוכן העמוד